Sjekkliste hvitvasking

Denne sjekklisten viser hva du må gjøre for å følge regelverket om hvitvasking og terrorfinansiering. Sjekklisten gir ikke en fullstendig oversikt, så du må følge lenkene for å finne mer utdypende informasjon.

Sjekkliste for deg som tilbyr spilltjenester

  1. Sett deg inn i hva hvitvasking og terrorfinansiering er. Kunnskap om hvitvasking og terrorfinansiering er nødvendig for å kunne vurdere om din virksomhet kan misbrukes av kriminelle. Les mer om hvitvasking i lotteri- og pengespill.
  2. Vurder risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til din virksomhet. I risikovurderingen skal blant annet egen virksomhet vurderes (særlig art og omfang), produkter, tjenester og kundeforhold, type kunder og kundegrupper, og geografiske forhold. Risikovurderingen skal dokumenteres og holdes oppdatert.
  3. Utarbeid rutiner. Du må ha skriftlige, oppdaterte, rutiner som beskriver hvordan dere håndterer risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i virksomheten og oppfyller øvrige plikter i hvitvaskingsloven. Rutinene må ta utgangspunkt i den risikoen du identifiserte i risikoanalysen.
  4. Rutinene må fastsettes av selskapets øverste nivå, eksempelvis styret.
  5. Utnevn en hvitvaskingsansvarlig. En person i ledelsen skal ha ansvar for å følge opp rutinene
  6. Etabler kundetiltak. Formålet med kundetiltakene er at de rapporteringspliktige skal kjenne sine kunder, hvem de er, innholdet av kundeforholdet, hvilke tjenester og produkter de benytter hos den rapporteringspliktige, og omfanget av kundeforholdet. Dette omtales som «kjenn-din-kunde»-prinsippet, og er et av de viktigste virkemidler for å forebygge og avdekke hvitvasking eller terrorfinansiering. Ved at de rapporteringspliktige kjenner identiteten til kunden og reelle rettighetshavere, samt kundeforholdets formål og tilsiktede art m.m. så kan de iverksette risikobaserte tiltak for å avdekke og forebygge hvitvasking og terrorfinansiering.
  7. Gjennomfør opplæring. Dere må sikre at ansatte og andre som utfører oppdrag (for eksempel kommisjonærer) er kjent med forpliktelsene i hvitvaskingsloven og er i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking eller terrorfinansiering. Opplæringen skal gis jevnlig og oppdateres. Det er derfor ikke tilstrekkelig å bare gi opplæring til nyansatte. Opplæringen må kunne dokumenteres.
  8. Etabler kontrollrutiner (internkontroll). Kontrollrutinene må sikre at dere avdekker manglende etterlevelse av rutinene og regelverket. For eksempel at mistenkelige transaksjoner rapporteres og at kundetiltak gjennomføres.
  9. Oppdater risikovurderingen og rutinene. Hvor hyppig dere skal oppdatere avhenger av virksomhetens type og omfang. Det vil generelt være nødvendig å revidere rutinene når risikovurderingen er revidert, og ellers ved nye regulatoriske krav, ved utvikling av nye produkter, eller andre endringer i risikobildet eller virksomheten. I alle tilfeller forventes det at det gjøres en vurdering av om det er behov for justeringer i rutineverket ved et jevnlig intervall, minimum årlig.