Rekneskapsrapportering for lotteriverdige organisasjonar

Godkjende lotteriverdige organisasjonar skal kvart år levere rekneskap innan 1. juni.

Alle organisasjonar som er godkjende som lotteriverdige organisasjonar skal rapportere rekneskap til Lotteritilsynet ein gong i året. Det gjeld uansett om organisasjonen har hatt inntekt frå lotteri og bingo eller ikkje. Manglande rapportering kan føre til at godkjenninga blir sletta.

Fristen for å rapportere pliktige rekneskapsopplysningar for 2020, var innan 1. juni 2021. Klagefrist for vedtak om sletting av godkjenning grunna manglande rekneskapspsrapportering, er ute. Skjema vil bli opna for rapportering av rekneskapsopplysningar for 2021 i midten av februar 2022.

Informasjonsskriv

Vi har sendt ut informasjonsskriv til alle lotteriverdige organisasjonar.

Kvifor rapportere rekneskap?

Alle foreiningar som er godkjent som lotteriverdig organisasjon etter lotterilova § 4 må rapportere rekneskap. Lotteritilsynet har gitt dispensasjon frå kravet om rekneskap og revisjonsplikt etter lotterilova. Dette er likevel på vilkår av at organisasjonen årleg rapporterer sentrale rekneskapstal frå årsrekneskapet sitt til Lotteritilsynet på fastsett skjema. Vær merksam på at manglande rapportering fører til at organisasjonen si godkjenning og ev. lotteriløyve blir kalla tilbake/sletta.

Kva skal de rapportere?

Organisasjonen sine samla inntekter og utgifter i 2020 skal rapporterast. I tillegg skal overskot frå eventuelle lotteri/bingo spesifiserast i skjemaet. Plikta til å rapportere gjeld sjølv om foreininga ikkje hadde lotteri eller bingo i fjor. Vidare ber vi om ein kort oversikt av korleis lotteriinntektene vart disponert i rekneskapsåret. Ved avvikande rekneskapsår, skal du rapportere frå rekneskapet som vart avslutta i 2020.

Tilbakemelding

På nettsida vår kan du finne ut om rekneskapsopplysningane er registrert hos oss. Ved elektronisk rapportering via Altinn får du straks kvittering etter at opplysningane er registrert og sendt. Vidare vil rekneskapsdata på nettsida vår vere oppdatert dagen etter. Vi gjer merksam på at ved rapportering med papirskjema, kan det ta inntil to veker før rekneskapsdatabasen er oppdatert og du vil få kvitteringsbrev.

Dersom du vil sjekke status når det gjeld levert/ikkje levert rekneskap for 2020 for din organisasjon kan du ta kontakt med oss via e-postadressa postmottak@lottstift.no.

Kven i organisasjonen kan rapportere?

Den som er registrert i Enhetsregisteret som dagleg leiar eller er styremedlem i organisasjonen, har fullmakt til å levere elektronisk skjema gjennom Altinn.
Dagleg leiar/styreleiar for organisasjonen kan delegere fullmakt. Endring av opplysningar, må rettast til Brønnøysundregistra på www.brreg.no eller tlf. 75 00 75 00. Det er viktig at opplysningar om organisasjonen til ei kvar tid er korrekte i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Har du spørsmål om bruk av Altinn?

Dersom du er ukjend med bruk av Altinn-portalen anbefaler vi www.altinn.no,
eller Altinn brukarservice: tlf. 75 00 60 00, for informasjon om pålogging og elektronisk rapportering.