Nye tilskotsordningar for frivilligheit og idrett som følge av covid- 19

Nye tilskotsordningar som følge av covid- 19 kom i 2021. Her finn du oppdatert informasjon om dei nye tilskotsordningane.

Tilskot i forbindelse med arrangement eller aktivitetar

Formålet med denne ordninga er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjonar, men den gjeld også arrangement eller aktivitet som må avlysast på grunn av restriksjonar eller råd fra myndigheitene i forbindelse med covid- 19.

Ordninga gjeld frå 1. januar til 31. oktober 2021.

Søknadsfristen er 15. november.

Tilskot til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Dette er ei tilskotsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Internasjonale meisterskap på seniornivå som EM, VM, NM, verdscup og landskampar er omfatta av ordninga. Det same er seriespel på øvste nivå i lagidrettar, samt OBOS-ligaen i fotball.

Ordninga gjeld frå 1. januar til 31. oktober 2021. Søknadsfristen er 15. november 2021.

Tilskot til dei som har mottatt momskompensasjon

Organisasjonar som fekk momskompensasjon i 2020 kan få tilskot i denne delen av ordninga, ved å fylle ut ei eigenerklæring. Fristen for å sende inn eigenerklæringa var 20. april 2021.

Utbetaling til lag og foreiningar er klar, her kan du sjå nøkkeltal.

Dei som mottok midlar frå denne delen av ordninga kan også søke tilskot i samband med gjennomføring av arrangement eller aktivitetar.

Om tilskotsordningane

Dei nye tilskotsordningane skal støtte opp under frivilligheits- og idrettspolitiske mål om brei deltaking og mangfald ved å støtte sektoren gjennom covid-19-krisa. Ordningane skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktivitetar og arrangement, som er tilpassa smittervernrestriksjonar. Dei skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbodet i organisasjonar.

Regjeringa har signalisert at ordningane tilskot i forbindelse med arrangement og aktivitetar og tilskot til publikumsarrangement av nasjonal verdi skal forlengast ut året, med atterhald om at det blir godkjent i ESA, som er EFTAs overvakingsorgan.

Dei eksisterande ordningane varer ut oktober 2021. Ordningane skal stimulere til gjennomføring av arrangement og aktivitetar innanfor smittevernpålegg gitt av offentlege myndigheiter, som følge av covid- 19. Dei nasjonale smitteverntiltaka er avvikla med verknad frå 25. september, og arrangement og aktivitetar kan dermed gjennomførast utan begrensingar. Derfor vil ei forlenging i perioden 1. november til 31. desember vere relevant for aktørar som eventuelt blir ramma av nye offentlege restriksjonar.