Spørsmål og svar om tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet

Her kan du finne spørsmål og svar om tilskudd i forbindelse med arrangementer eller aktiviteter.

Ordningen blir forlenget ut året og gjelder for perioden 1. november – 31. desember. Søknadfristen er 18. januar 2022.

Spørsmål om ordningen:

Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret for å kunne søke.

Organisasjoner som er under konkursbehandling,  kan ikke søke.

Ordningen gjelder for perioden 1.  november til 31. desember 2021.

Dere kan søke om tilskudd for:

  • Merkostnader dere har hatt for å tilpasse arrangement/aktivitet til restriksjoner, anbefalinger og råd knyttet til covid- 19.
  • Mindreinntekter fra arrangement som er delvis gjennomført eller avlyst.
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet som er avlyst eller delvis gjennomført,  avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter.

Les mer om ordningen her.

Dersom dere har søkt om tilskudd i ordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi kan dere ikke søke i denne ordningen for det samme arrangementet.

Med arrangement menes tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen. Eksempler på arrangement som faller innenfor ordningen er blant annet konserter og forestillinger, kurs og seminarer, leirer og større samlinger, oppvisninger og utstillinger, opplevelses- og aktivitetstilbud, loppemarked og annet bruktsalg i regi av frivillige organisasjoner, basar og foreningsbingo som ikke har latt seg gjennomføre på annen måte, cup, turneringer og seriespill, svømmeopplæring, fotballskoler og- akademier, idrettsfritidsordninger, idrettslagenes forskjellige sommertiltak o.a.

Ja, i søknaden må dere oppgi faktiske inntekter og faktiske kostander for arrangement og aktivitet som er gjennomført eller delvis gjennomført.

For avlyste arrangement og aktivitet kan dere søke når dere kjenner de faktiske inntektene og faktiske kostnadene.

Merkostnader betyr ekstra kostnader dere har hatt som følge av råd eller pålegg gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19, for å tilpasse arrangementet eller aktiviteten, som dere ikke ville hatt i en normalsituasjon.

Dette kan for eksempel være kostnader dere har hatt fordi dere har kjøpt inn smittevernutstyr, leid større lokaler  eller hatt flere instruktører. Det kan også søkes om kostnader knyttet til å utvikle digitale tilbud til målgruppen/medlemmer eller kompetansehevende tiltak, som for eksempel smittevernopplæring av instruktører.

For å kunne søke om merkostnader knyttet til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet så  inkluderer dere disse kostnadene under utfyllingen av arrangementet. Det er ikke mulig å søke om de samme kostnadene to ganger.

Ja, dere kan søke om å få kompensasjon for merkostnader i forbindelse med deltakelse på andre sine arrangementer. Dere gjør dette ved å fylle ut en søknad om merkostnader (§ 4 bokstav a i forskriften).

Dere skal på forespørsel kunne vise til bilag eller lignende som viser at dere har hatt merkostnader på grunn av  covid- 19- restriksjoner, råd eller anbefalinger.

Merkostnadene må være tilpasset størrelsen på mulig gjennomførbart arrangement. 

Testing for dette skal i hovedsak dekkes gjennom Helsedirektoratets ordning. Som arrangør plikter du å inngå avtale med en privat tilbyder av testing. Disse tilbyderne vil få refundert kostnadene sine for testingen, av staten gjennom Helfo.  Dette dekkes altså ikke i tilskuddsordningene for frivilligheten. Dere kan finne mer informasjon på Helsedirektoratet sine nettsider: Ved arrangementer med koronasertifikat skal arrangør inngå avtale med privat tilbyder om testing til koronasertifikat – Helsedirektoratet

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å tilby hurtigtest på stedet som et supplement til testingen hos den private tilbyderen. Denne testen, samt kostnader til tilrettelegging som telt, gjerder, vakter og lignende, kan regnes som merkostnader og kan inkluderes i søknaden knyttet til arrangementet. 

Kompetansehevende tiltak er tiltak som øker kompetansen til den eller de som skal koordinere, gjennomføre eller delta i en aktivitet for å tilpasse eller utvikle aktivitet etter smittevernrestriksjoner eller råd/anbefalinger fra myndighetene.

Eksempler er kompetanseheving for instruktører og frivillige innenfor digitalisering og smittevern. Det kan også være engangskostnader som er nødvendige for å omstille aktiviteten til smittesituasjonen.

Mindreinntekter er differansen mellom budsjetterte arrangementsinntekter og faktiske arrangementsinntekter.  Dere skal i søknaden ta utgangspunkt i de inntektene dere har hatt  fra arrangementet  i et normalt år uten covid-19-restriksjoner.

Bortfalte kostnader, altså kostnader dere har budsjettert med, men ikke har hatt, skal trekkes fra.

Når dere regner ut mindreinntektene skal dere kunne sannsynliggjøre at det er riktig ved å vise til regnskap fra sammenlignbare arrangementer dere har hatt tidligere.

Dersom dere ikke har tidligere, sammenlignbare arrangementer/aktivitet å vise til må dere gå ut fra budsjettet for arrangementet eller aktiviteten.

Ja, det kan dere.

Dere skal på forespørsel kunne gi en  forklaring på  hva  dere har hatt merkostnader  til, og vise til hvilke råd/anbefalinger dere tilpasset dere til.

Når det gjelder mindreinntekter skal dere kunne vise til regnskap fra tidligere, sammenlignbare arrangement dere har hatt.

Annen spesifisert aktivitet betyr tilbud som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden, altså 1.  november til 31. desember.

Dette kan for eksempel være museer, akvarier og idrettsanlegg. Andre eksempler er utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler.

Med aktivitet forstås tilbud innenfor organisasjonen sitt hovedformål, og som er tilgjengelig for målgruppen.

Dere kan ikke søke om tilskudd for bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.

Det gis ikke tilskudd til aktiviteter som fremmer medlemmenes privatøkonomiske interesser, eller kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom.

Ja, dere må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke.  Dersom organisasjonen ikke er registrert, kan dere søke om å bli det hos Brønnøysundregistrene.

Enkelte lokale grendehus, ungdomshus, samfunnshus, bygdehus eller lignende som driver ikke-fortjenestebasert aktivitet faller utenfor stimuleringsordningen fordi de ikke har registreringsrett i Frivillighetsregisteret. Disse kan søke om midler hos Noregs Ungdomslag / Huset i bygda. Søknadsskjema finner du her.

Ja,  dere må være registrert i Frivillighetsregisteret før dere sender inn søknad.  Vi anbefaler at dere registrerer dere i god tid før søknadsfristen. 

Dere må regne med noe saksbehandlingstid fra dere registrerer dere og frem til det er ferdig behandlet av Brønnøysundregistrene. Her kan du følge med på saksbehandlingstiden hos Brønnøysundregistrene.

Pålegg fra najonale, regionale og lokale myndigheter gjelder. Dersom for eksempel kommunen din har egne lokale pålegg eller råd i perioden dere skulle ha eller hadde arrangement/aktivitet er det disse som gjelder, selv om det er andre regler andre steder i landet.

Ja, dersom kommunen dere holder til i for eksempel har lokale pålegg på grunn av covid-19, som har gjort at dere må avlyse kan dere søke, så lenge dere oppfyller alle kravene i ordningen.

Beløpet dere fikk utbetalt skal trekkes fra. Dette blir gjort av Lotteri- og stiftelsestilsynet i saksbehandlingen av søknaden, og dere trenger derfor ikke gjøre noe fradrag i søknaden.

Nei, i denne ordningen kan dere ikke søke om tilskudd dersom dere har utsatt arrangementet/aktiviteten.  Dersom arrangementet/aktiviteten er utsatt innenfor perioden kan dere søke om tilskudd når det er gjennomført.

Stiftelser og aksjeselskaper kan søke, så lenge de er registrerte i Frivillighetsregisteret og oppfyller de andre kravene i ordningen.

Ja, dere kan søke om tilskudd til å få dekket mindreinntektene dere har fått fra arrangementet.

Dersom dere har mindreinntekter fordi dere har mistet et oppdrag i tilknytning til et annet arrangement/en annen aktivitet som er blitt avlyst eller delvis gjennomført, kan dere søke om tilskudd i denne ordningen.

Aktiviteten/arrangementet må ha blitt avlyst eller bare delvis gjennomført på grunn av råd eller restriksjoner fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Mistet oppdrag gjelder tjenester på andre sine arrangement som genererer inntekter til en frivillig organisasjon, som for eksempel sanitetsvakter.

Nei, virksomheter som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan  søke om tilskudd,  også dersom arrangementet/aktiviteten er i regi av andre enn frivillige organisasjoner. Det er fortsatt en forutsetning at arrangementet/aktiviteten er helt eller delvis avlyst på grunn av råd eller restriksjoner fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Dere kan søke om kompensasjon dersom dere hadde avtalt oppdrag som for eksempel sanitetsvakter eller parkeringsvakter på en festival som ble avlyst, selv om festivalen ikke er tilskuddsberettiget etter denne ordningen.

Søker dere tilskudd til seriespill i toppdivisjonene, NM, EM og VM, Europacup, verdenscup eller landskamper på seniornivå? Disse arrangementene skal søkes på i tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Dere kan søke på begge ordningene, men ikke for det samme arrangementet. 

Ja, det kan dere. Beløpet dere fikk utbetalt skal trekkes fra. Dette blir gjort av Lotteri- og stiftelsestilsynet i saksbehandlingen av søknaden, og dere trenger derfor ikke gjøre noe fradrag i søknaden.

Bortfall av inntekter fra kollekt blir ikke dekket. Det blir definert som en pengegave som ikke skal kompenseres.

Ja, foreningsbingo er dekket som mindreinntekt fra arrangement.

Nei, entreprenørbingo blir regnet som løpende aktivitet som ikke er dekket. Det faller altså ikke inn under arrangementsdefinisjonen.

Spørsmål om søknadsprosessen:

Her kan dere starte søknadsprosessen.

Før dere går inn i søknadsskjemaet er det lurt på finne frem:

  • Budsjett/regnskap for arrangementet/aktiviteten.
  • Regnskap fra tidligere sammenlignbare arrangementer/aktiviteter, dersom dere har det.

Husk at dere kan lukke søknadsskjemaet, og jobbe videre med det senere.

Nei, dere skal ikke laste opp vedlegg i søknaden.

Nei, men dere skal på forespørsel kunne legge frem avtalte kontrollhandlinger fra revisor som dokumentasjon.

Ja, det kan dere.

Da må du snarest ta kontakt med oss via e-postadressen postmottak@lottstift.no. Merk e-posten med organisasjonsnummer.

Det kommer en kvittering til den e- postadressen som er registrert i søknadsskjemaet. I tillegg kommer det en kvittering i organisasjonen sin meldingsboks i Altinn.

Dere kan legge 25 arrangementer i en søknad. Dersom dere har flere, må dere sende inn flere søknader.

Ja, dere kan søke flere ganger så lenge det er for ulike arrangementer.

Aktiviteter eller arrangementer som er eller kan bli dekket av organisasjonen sin forsikringsordning, avtaler mv.  eller offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen skal trekkes fra. Dersom dere fikk tilskudd i  den delen av  ordningen som var for de som fikk momskompensasjon i 2020, blir dette beløpet trukket fra av oss i saksbehandlingen.

Dersom vi åpner for at organisasjoner kan søke etter fristen kan det gå utover  de som overholdt fristen. Derfor  åpner vi ikke for søknader etter fristen.

Spørsmål om utbetaling:

Vi kommer til å betale ut puljevis etter hvert som vi behandler søknadene. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan svare på saksbehandlingstid for enkeltsøknader.

Dersom dere har avlyst arrangement/aktivitet kan dere få kompensert 50 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom dere har gjennomført eller delvis gjennomført arrangementet kan dere få tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet.

I regelverket er det en samlet maksgrense på 23 millioner kroner til hver enkelt organisasjon, som gjelder denne delen av ordningen, den delen av ordningen for de som fikk momskompensasjon i 2020 og ordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi.

Dersom dere har gjennomført noen kamper i perioden blir også eventuelle avlyste kamper i seriespillet vurdert som delvis gjennomført. Det betyr at dere får tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet, så lenge dere oppfyller de andre vilkårene i ordningen.

Vi legger ut oppdaterte lister her på nettsidene våre jevnlig. Når vi gjør utbetalinger legger vi ut lister over søkere, søknadsbeløp og utbetalt beløp.  

Ja, dersom dere har oppgitt uriktige opplysninger som har ført til at dere har fått for mye i tilskudd kan dere måtte betale tilbake. Dersom tilskuddet ikke er utbetalt, kan det holdes helt eller delvis tilbake eller falle bort.

Søkere blir orientert om dette i forbindelse med de puljevise utbetalingene.  Dere får informasjon/vedtak via Altinn.

Søknadene blir behandlet fortløpende og midlene blir utbetalt puljevis. Men det er ingen garanti for at dere får utbetalt pengene i første pulje selv om dere søker tidlig.

  • Dersom dere har avlyst arrangement/aktivitet kan dere få kompensert 50 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom dere har gjennomført eller delvis gjennomført arrangementet  kan dere få tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet.
  • Det dere eventuelt fikk utbetalt i den delen av ordningen som gjaldt de som fikk momskompensasjon i 2020 blir trukket fra godkjent søknadsbeløp. Det gjør vi i saksbehandlingen.

Det er også slik at i saksbehandlingen kan søknadsbeløpet bli justert utover punktene over.

Fant du ikke svar på det du lurer på?  Send oss en e-post til covid@lottstift.no.