Her legg vi fortløpande ut informasjon og tiltak frå Lotteri- og stiftelsestilsynet knytt til koronaviruset.

Frivilligheita

Krisepakke 1: Arrangørar i frivillig-, kultur- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsett arrangement som følge av råd eller pålegg frå styresmaktene i samband med koronaviruset, har søkt kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakaravgifter. Ordninga gjaldt arrangement som var planlagt gjennomført i perioden 5. mars til 30. april. Oppdatert liste over søknadar som er godkjende, avslått, trekte eller under arbeid finn du her.

Krisepakke 2:  Formålet med kompensasjonsordninga er å kompensere frivillege organisasjonar som har betydeleg inntektsbortfall frå arrangement eller annan spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19- utbrotet. Søknadsfristen var 15. september 2020. Sjå lister over søknadar og utbetalingar.

Regjeringa har foreslått ei løyving på ein milliard kroner til ei tredje krisepakke som skal gjelde frå 1.september til og med 31. desember 2020. Vilkåra for denne ordninga er ikkje klare.

Tilskot frå speleoverskotet til Norsk Tipping: Dette er ei årleg tilskotsordning som normalt har søknadsfrist 1. september, og tildeling i desember. Regjeringa fastsette 24. april ei mellombels forskrift som gjorde det mogeleg å få tildelt tilskot allereie i mai. Tilskot frå speleoverskotet til Norsk Tipping er no utbetalt.

Lotteri og bingo

Eininga for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim ber rapporteringspliktige vere ekstra årvakne for nye indikatorar på kvitvasking og terrorfinansiering i samband med koronakrisa.

Stiftelsar

På grunn av koronasituasjonen opplever enkelte stiftelsar at nyval av styremedlemmer ikkje lar seg gjennomføre til vanleg tid. Dette medfører at ved utløpet av tenesteperioden til sittande styremedlemmar, er dei som skal tre inn i styrevervet ikkje valde/oppnemnde. Les styremedlemmar må sitte i vervet inntil nytt medlem er valt.

For å avhjelpe dei negative konsekvensane av koronautbrotet har Stortinget vedtatt ei midlertidig lov om unntak frå krav til fysiske styremøte.

Den akutte situasjonen som har oppstått i Norge grunna koronautbrotet påverkar også stiftelsar. For å bøte på situasjonen har styresmaktene sett i verk både økonomiske tiltak og tiltak som skal gjere det lettare å ivareta det ansvaret som kviler på styret i ei tid der det kan vere vanskeleg å møtast fysisk. Les meir om styrearbeid i ei uroleg tid her.

I vedtektene til mange stiftelsar er det gitt fristar. Dette kan typisk vere at styret eller anna organ i stiftelsen skal halde møte, eller at årsrekneskap skal vere avlagt, innan ein gitt dato. Les her om korleis stiftelsane skal handtere fristane i vedtektene med tanke på dei strenge restriksjonane som gjeld for fysiske møte i og med smitteutbrotet av koronaviruset.

Stiftelsar er som mange andre organisasjonar berørte av tiltaka som er innførte for å handtere koronasituasjonen. Stiftelsestilsynet får nokre henvendelsar om eventuelle tiltak som er sette i verk for å avhjelpe situasjonen. Regjeringa har sett i verk tiltak innanfor fleire område, og vi anbefaler stiftelsene å følge med på informasjon frå offentlege styresmakter over tiltak som blir sette i verk for å avhjelpe situasjonen i dei forskjellege sektorane.

Pengespel

Den nye kvardagen aukar risikoen for speleproblem for mange. Fleire som følgjer problem med spel tett ventar ein vekst. Men det fins hjelp, og her er nokre gode råd. Ikkje bruk pengespel til å gløyme skriv seniorrådgjevar Lars Petter Degnepoll på fagbloggen.

Lotteritilsynet har lagt merke til nokre pengespelreklamar og medieoppslag som har gjort oss bekymra. Ikkje fordi dei er direkte ulovlege, men fordi dei framstiller pengespel på ein måte som kanskje er ekstra uheldig akkurat no. Les seniorrådgjevar Trude Felde sin fagblogg om koronakrisa og marknadsføring.

Meld deg på nyheitsbrev her.

Vi oppmodar alle om å følgje råd og pålegg frå styresmaktene. Meir informasjon finn du her: 

www.helsenorge.no

www.fhi.no

www.regjeringen.no

www.helsedirektoratet.no