I følge forskriften § 3 tredje ledd bokstav d) gis det ikke kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til virksomhet som kommer en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat karakter.

Lukket krets

Det gis ikke kompensasjon til virksomhet som kommer en lukket krets til gode. Virksomhet som i for stor grad ivaretar interessene til, eller kommer en for snever gruppe av personer til gode er å anse som lukket krets og skal ikke motta kompensasjon. Virksomhet som ivaretar interessene til en lukket krets fremmer ikke frivillig aktivitet. Det vil også ofte være for tett knytning mellom den frivillige innsatsen og gjenytelser i en lukket krets.

Privatøkonomiske fordeler

Ordningen skal sikre at midlene kommer reell frivillig virksomhet til gode, og det gis ikke kompensasjon til virksomhet som gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat karakter. Organisasjoner som arbeider for medlemmenes privatøkonomiske interesser kan ikke motta kompensasjon.

Her er noen eksempler på kostnader som normalt anses for å være av privat karakter:

  • Kostnader til vedlikehold og snøbrøyting av private veier.
  • Kostnader til antenneanlegg, garasjer, vann og kloakk.
  • Kostnader til vedlikehold av fellesarealer knyttet til bolig, hytter, kolonihager og lignende. Vedlikehold av friareal og fellesarealer som er tilgjengelig for allmenheten er i utgangspunktet kompensasjonsberettiget, for eksempel lekeplasser og parkområder.
  • Kostnader forbundet med å eie og drifte en båt, herunder kostnader knyttet til å tilby båtplass til medlemmer. Båtforeninger som legger til rette for aktivitet i sjøen ved at ikke-medlemmer også kan bruke området kan få kompensasjon til kostnader som ikke er knyttet til å tilby båtplass til medlemmer, for eksempel kostnader til arrangement, klubbhus og gjestebrygge. Kostnader knyttet til egen privat rekreasjon er ikke kompensasjonsberettiget, men å utøve en idrett til sjøs, anses normalt ikke for å være kostnader av privat karakter.
  • Kostnader knyttet til jakt- og fiskeløyve.
  • Kostnader til behandlingsreiser.
  • Kostnader til ferielignende reiser (weekendturer, handelsturer, sommerturer, sydenturer, medlemsturer, m.m.)

Kostnader skal trekkes fra

Kostnader av privat karakter skal trekkes fra søknadsgrunnlaget i sin helhet. Egenandeler kan være en indikasjon på at en kostnad er av privat karakter. Forvaltningspraksis har vært at kostnader av privat karakter som ble dekket av egenandeler ikke ble vurdert som foreningens kostnad, og var dermed ikke kompensasjonsberettiget. Lotterinemnda har vurdert at egenandeler må sees som en del av finansieringen av foreningens kostnader, men er ikke avgjørende for vurderingen av om en kostnad er av privat karakter eller ikke. Det medfører at praksis på dette feltet er endret, og at kostnader av privat karakter skal trekkes fra søknadsgrunnlaget i sin helhet, uavhengig av finansieringen.

Organisasjonen må kunne dokumentere at kostnader det søkes om kompensasjon for er til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.