I følge forskriften § 3 tredje ledd bokstav c) gis det ikke kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til; organisasjoner som er lukket, det vil si organisasjoner som ikke er åpne for allmennheten hvor dette ellers hadde vert naturlig.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. I tråd med nytt regelverk skal lukkede organisasjoner ikke motta kompensasjon. Lukkede organisasjoner defineres her som organisasjoner som ikke er åpne for allmennheten hvor dette ellers hadde vært naturlig. Slike organisasjoner kjennetegnes ved at nye medlemmer må anbefales eller inviteres av eksisterende medlemmer og eventuelt at nye medlemmer må kunne vise til visse kvalifikasjoner som godt omdømme, god privatøkonomi og lignende.

Det er ikke intensjonen at organisasjoner som stiller krav til kvalifikasjoner for medlemskap som har en saklig sammenheng med organisasjonens virksomhet eller som har en «naturlig avgrensning» i medlemskap skal falle ut. Eksempel på en naturlig avgrensing som har en saklig sammenheng med organisasjonens virksomhet er et skytterlag som stiller krav til at medlemmene må ha tillatelse til å bære våpen. En annen naturlig avgrensing kan være geografi.

Regelverket ble innstrammet med virkning fra søknadsåret 2019, og innebærer at noen organisasjoner som tidligere fikk midler, ikke lenger vil kunne ta del i ordningen.