Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

I ny forskrift som gjelder fra søknadsåret 2019 er det krav om at alle mottakere, også lokalledd, regionalledd og aksjeselskap må være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen 1. september og på utbetalingstidspunktet. Organisasjoner som ikke er registrert i samsvar med lov om behandling av personopplysninger kan likevel søke.

Hjelpeverktøy

Vi har utarbeidet et verktøy der du enkelt kan sjekke om noen av organisasjonene i søknaden ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Ved å laste opp regnearket (vedlegg B.2/C.2) utfylt med organisasjonsnummer for alle underledd får dere oversikt over de organisasjonene som eventuelt ikke er registrert i Frivillighetsregisteret.

Følg denne lenken for å laste opp regneark i verktøyet: https://momskompensasjon.shinyapps.io/kontroll/

(Merk at dere må laste opp årets regneark, da verktøyet ikke leser fjorårets regneark. Lenke til årets regneark finner dere under fanen Vedlegg forenklet modell / Vedlegg dokumentert modell.)

Dersom du bare skal sjekke om en enkelt organisasjon er registrert er det lettere å sjekke dette på Brønnøysundregistrene sitt nettsted.

Frivillighetsregisteret

Det er Brønnøysundregistrene som administrerer Frivillighetsregisteret.
Finn informasjon om registrering i Frivillighetsregisteret og lenke til samordnet registermelding. 

Du må ta høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene, og registrering bør derfor gjøres i god tid før søknadsfristen om momskompensasjon.

Registrering i Frivillighetsregisteret er regulert av lov om register for frivillig virksomhet og gir organisasjoner som driver frivillig virksomhet rett til å registrere seg. Frivillig virksomhet blir i loven definert som aktiviteter som ikke er fortjenestebasert.

Aktivitetar som ikke er fortjenestebasert

Med begrepet «fortjenestebasert» mener vi aktiviteter som er egnet til å generere fortjeneste for de som står bak aktivitetene. Med fortjeneste blir det her siktet til et overskudd som kan deles ut til eierene/medlemmene dersom organisasjonsformen eller vedtektene tillater det. Det kan også være andre økonomiske fordeler som for eksempel verdier ved salg/oppløsning eller i form av verdiøkning på private eiendeler.

En organisasjon kan drive en aktivitet som er egnet til å gå med overskudd. Kravet er at overskuddet i sin helhet blir ført tilbake til den frivillige virksomheten. Det må være nedfelt i vedtektene til organisasjonen at et eventuelt overskudd skal gå tilbake til formålet. Dersom en organisasjon driver virksomhet som genererer  overskudd som går tilbake til formålet, men har nedfelt i vedtektene at utdelinger kan  skje til eiere/medlemmer, vil organisasjonen bli vurdert til å drive fortjenestebasert virksomhet.

Aktiviteter organisert av det offentlige og aktiviteter basert på samvirkeprinsipp blir ikke regnet som frivillig virksomhet.

Har organisasjonen oppdaterte vedtekter i Frivillighetsregisteret?

Alle som søker om momskompensasjon må ha registrert oppdaterte vedtekter i Frivillighetsregisteret. Ved behov vil vi hente vedtekter derifra.