Aktuelt

Internasjonal bekymring over uklare skiller mellom dataspill og pengespill

Lotteritilsynet har sammen med 15 andre internasjonale pengespillmyndigheter signert en erklæring for å uttrykke vår felles bekymring for uklare skiller mellom pengespill og dataspilll. Sammen oppfordrer vi dataspillbransjen til å gå i dialog med pengespillmyndighetene når vi ber om det. Behovet for dialog med datspillbransjen har blitt mer relevant med…
Les heile saka

Over 250 organisasjoner kan miste godkjenningen

Lag og organisasjoner med godkjenning for å holde lotteri og/eller bingo skal levere regnskapsopplysninger til Lotteritilsynet innen 1. juni hvert år.
Les heile saka

Klage fra Lyoness til behandling i Lotterinemnda

Lyoness har klaget på Lotteritilsynets vedtak. Klagen er sendt over til Lotterinemda for endeleg avgjørelse.
Les heile saka

Momskompensasjon idrettsanlegg – tildeling 2018

Fristen for å søke om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fikk i år inn 490 søknader, mot 512 i fjor.
Les heile saka

Kampfiksingsenheten inngår samarbeid med GLMS

Lotteritilsynet har inngått en avtale om å samarbeide med Global Lottery Monitoring Systems (GLMS) mot kampfiksing og manipulering av idrettsresultater.
Les heile saka

Gunn Merete Paulsen blir direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Gunn Merete Paulsen er tilsatt som direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Hun skal fungere i perioden Atle Hamar er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.
Les heile saka

Utsatt iverksetting av vedtak i Lyoness-saken

Lyoness har bedt Lotterinemnda om utsatt iverksetting av vedtaket om stans av virksomheten i Norge. På bakgrunn av dette gir Lotteritilsynet utsatt iverksetting av vedtaket på visse vilkår.
Les heile saka

Staten frikjent i søksmålet fra WorldVentures

Høyesteretts ankeutval finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til å fremme saken for Høyesterett. Borgarting lagmannsrett sin dom av 5. mars 2018 er nå rettskraftig.
Les heile saka

Lyoness må stanse ulovlig pyramidevirksomhet i Norge

Lotteritilsynet har konkludert med at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.
Les heile saka