Den 15. mai overleverte vi rapporten «Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet» til Kulturdepartementet. Dette oppdraget fikk vi overlevert frå Kulturdepartementet i januar etter at Kulturministeren fikk overlevert Rambøll-rapporten «Utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill

 

Linda Vøllestad Westbye

Linda Vøllestad Westbye er avdelingsdirektør i Lotteritilsynet avdeling pengespill.

Konklusjonene i rapporten er som følger:

  • Utredningen viser at dagens enerettsmodell samlet vil gi færre negative sosial- og kriminalpolitiske konsekvenser enn et lisensiert marked som ikke har krav om gjennomgripende ansvarlighetsverktøy på tvers av operatører.
  • Utredningen viser at enerettsmodellen vil være det beste alternativet dersom norske myndigheter lykkes i å stenge uregulerte operatører ute.
  • Dersom norske myndigheter ikke lykkes med dette vil en norsk lisensmodell gi myndighetene kontroll med operatørene som står bak pengespilltilbudet til et betydelig flertall av spillerne, mot om lag halvparten i dag. Forutsatt at det lisensierte markedet inneholder gjennomgripende ansvarlighetstiltak, kan et lisenssystem være bedre enn enerettsmodellen.

Kulturdepartementet ber oss nå utdype vår utredning på noen punkt. Det skal vi gjøre innen fristen 1. juni.

Ut i fra mediebildet ser vi likevel behov for å presisere noen punkt.

Åpner ikke for utenlandske spillselskap

Lotteritilsynet har vurdert enerettsmodellen opp mot Rambølls ulike modeller (2a og 2b), og vi er tydelige på at det er enerettsmodellen som gir best brukerbeskyttelse. Vi har ikke kommet med konkrete anbefalinger om valg av reguleringsmodell, men har gitt et bakgrunnsteppe for de som skal ta avgjørelsene.

For at en lisensmodell skal være bedre enn dagens monopol, forutsetter det strenge og gjennomgripende ansvarlighetstiltak på tvers av operatører og spillere. Det kan for eksempel være maks tapsgrenser for spill, slik at spillerne ikke kan hoppe over til et annen spillselskap når tapsgrensen er nådd.

– KUD har også gitt oss i oppdrag å se på tiltak som kan motvirke eventuelle negative konsekvenser, både for enerettsmodellen og en lisensmodell, og det har vi gjort, sier avdelingsdirektør i Linda Vøllestad Westbye.

Lykkes vi med å stenge utenlandske operatører ute?

– Vi lykkes med å stenge noen dører og vi jobber med å stenge flere gjennom  blant annet å stanse TV-reklame fra utlandet og begrense betaling for utenlandske pengespill til utlandet. Arbeidet må holde frem for å sikre  god brukerbeskyttelse, sier Westbye.

– Dersom vi ikke lykkes i å stenge dørene, så peker vi på hva som skal til for at et lisenssystem skal bli like ansvarlig som monopol, avslutter hun.