Fristen for å søke om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fikk inn 512 søknader, mot 419 i fjor.

Full kompensasjon i år

Alle som har fått godkjent søknaden får utbetalt det beløpet de har søkt om, og det betyr at det blir full kompensasjon i år.

Flere søknader – lavere søknadsbeløp

Det kom inn flere søknader i år, men det totale godkjente søknadsbeløpet er lavere enn i fjor. I alt 459 søknader er godkjent, og godkjent  søknadsbeløp er til sammen 169 302 568 kroner. Tilsvarende tall i fjor var 396 søknader og 191 862 328 kroner. I 2017 er 33 søknader avviste, og det var 20 trekte søknader.

Samla totalkostnad på anleggene er i år på 1,3 milliarder kroner, mot vel 1,2 milliarder kroner i fjor.

Utbetaling i juni

Det var ikke behov for ekstrabevilgning i år siden det godkjente søknadsbeløpet er mindre enn bevilget ramme. Utbetaling skjer i midten av juni.

Se oversikt over søkere og godkjent søknadsbeløp for 2017.