Lyoness har bedt Lotterinemnda om utsatt iverksetting av vedtaket om stans av virksomheten i Norge. På bakgrunn av dette gir Lotteritilsynet utsatt iverksetting av vedtaket på visse vilkår.

Lotteritilsynet fattet den 31. mai 2018 vedtak om at myWorld Norway og Lyoness Europe AG umiddelbart måtte stanse all drift av, deltaking i og utbredelse av virksomheten i Norge fordi virksomheten er et ulovlig pyramidelignende omsettningssystem.

Lyoness har i brev av 7. juni 2018 bedt Lotterinemnda om utsatt iverksetting av vedtaket. Etter en helhetlig vurdering gir Lotteritilsynet utsatt iverksetting av vedtaket inntil en varslet klage er behandlet av Lotteritilsynet jf. forvaltningsloven § 42.

Vedtaket om utsetting blir gitt på følgende vilkår:

  1. Lyoness kan ikke verve nye salgsrepresentanter og lojalitetsbedrifter til omsettingssystemet.
  2. Lyoness kan ikke selge rabattkupongar og deler i kundeskyer.

Lotteritilsynet har ikke vurdert om vi vil gi vedtaket utsatt iverksetting frem til en klage er behandlet i Lotterinemnda. Bakgrunnen for dette er at vi enda ikke har mottatt en klage som gir grunnlag for en slik vurdering.

Lotteritilsynet understreker at vi ser alvorlig på saken og at det fremdeles er tilsynets vurdering at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsettningssystem etter lotteriloven § 16 andre ledd.

Hele brevet om utsatt iverksetting leser du her.