Lotteritilsynet fattet 30. april vedtak om at selskapet World Ventures i Norge må stoppe sin aktivitet fordi de driver en ulovlig pyramide.

World Ventures har tre ukers frist til å klage på vedtaket. Lotteritilsynet har utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute, og på visse vilkår også til klagesaken er avgjort.

Lotteritilsynet varslet i februar om at tilsynet konkluderte med at World Ventures driver en ulovlig pyramide. I varselet bad tilsynet om stadfesting og dokumentasjon på at World Ventures hadde avsluttet sin aktivitet.

Medlemskap i reiseklubb

World Ventures selger medlemskap i en reiseklubb som skal gi rabatter på ferieopphold i hele verden. Feriene blir solgt gjennom selskapet Rovia. World Ventures tilbyr også salgsrepresentantskap.

Selskapet sine salsrepresentantar mottar provisjon og bonus når de selger medlemskap. I tillegg får de provisjoner av medlemskap solgt av andre salsrepresentanter på nivå under i en pyramidestruktur.

Ved utgangen av mai 2013 hadde World Ventures 3654 medlemmer i Norge. Rundt 95 prosent av medlemmene var også salgsrepresentanter.

Medlemskap og salg

En gjennomgang av saken viser at det koster ca. 6200 kroner å være både salgsrepresentant og medlem første året. De neste årene koster det samme ca. 4000 kroner. Tall fra World Ventures viser at det gjennomsnittlig ble solgt reiser for vel 500 kroner pr. medlem i 2012.

Lotteritilsynet konkluderer med at World Ventures virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidespill fordi inntektene nesten bare kommer frå verving av medlemmer og ikke salg av reiseopphold.  Tilsynet mener derfor virksomheten er et brudd på § 16 i lotteriloven som setter forbud mot å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system.

Tips fra publikum

World Ventures er et amerikansk selskap som har vært etablert i Norge siden oktober 2010. Lotteritilsynet åpnet tilsynssak mot World Ventures våren 2013. Bakgrunnen var at Lotteritilsynet mottok en rekke tips og spørsmål  fra publikum om selskapet der det blant annet ble stilt spørsmålstegn ved om salg av reiser var den reelle inntektskilden i selskapet.