Lotteri- og stiftelsestilsynets visjon er å verne verdier. Vi skal være et kompetent og objektivt tilsyn som effektivt forvalter, kontrollerer og fører tilsyn med stiftelser, lotterier og pengespill i Norge. Dette skal vi gjøre gjennom å være troverdige, hjelpsomme og samhandlende. Visjon, mål og verdier er forankret i ledelsen og i organisasjonen.

Vi vil bli oppfattet som troverdige gjennom

 • å være ryddige i alt vi kommuniserer
 • å utøve myndighet på en måte som skaper tiltro og legitimitet
 • å bygge vedtak på gode kunnskaper og godt skjønn
 • å ha mest mulig lik og pålitelig saksbehandling

Vi vil bli oppfattet som hjelpsomme gjennom

 • å ha gode servicemål som oppfyller brukernes forventninger
 • å gi korrekt og nok informasjon til riktig mottaker så tidlig som mulig
 • å være en åpen forvaltning og praktisere meroffentlighet
 • å dele kunnskap og kompetanse
 • å utvikle en god lagånd i avdeling og mellom avdelinger

Vi vil bli oppfattet som samhandlende gjennom

 • gode nettverk, konferanser og møter
 • gode løsninger på nettsidene våre
 • aktiv kunnskapsdeling med andre offentlige etater og private aktører
 • å utvikle en hjelpsom kultur