Lotteritilsynet kan etter søknad gi én tillatelse med tre års varighet til å avholde årlige norgesmesterskap i turneringspoker med inntil fem regionale kvalifiseringsturneringer. Lotteritilsynet lyste høsten 2017 ut tillatelse for perioden 2018 – 2020, med søknadsfrist 30. oktober 2017.

Hvem kan søke?

Landsdekkende samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner kan søke om tillatelse.

Organisasjonen må være godkjent som lotteriverdig før søknad om å arrangere NM i turneringspoker sendes til Lotteritilsynet, jfr. forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. §2-1.  Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon skal sendes Lotteritilsynet på eget søknadsskjema.

Forskrift til lov om lotterier m.v. § 8 krever at søker har «få eller ingen inntekter fra det norske lotteri- eller pengespillmarkedet». Ved vurderingen av om en organisasjon har få inntekter fra det norske lotteri- eller pengespillmarkedet, skal det legges vekt på hvorvidt organisasjonen mottar midler fra tippenøkkelen eller har tillatelse til å avholde andre lotterier med hjemmel i lotteriloven.

Alle søkere må betale et gebyr på kr. 10.000. Faktura blir sendt ut straks søknadsfristen er ute.

Bruk av entreprenør

Søker kan knytte til seg en entreprenør som gjennomfører turneringene på vegne av organisasjonen.

Entreprenør må ha relevant kompetanse til å gjennomføre arrangementet. Det må i søknaden beskrives hvilken kompetanse og erfaring turneringsleder og arrangementsansvarlige har fra tidligere til å gjennomføre store landbaserte pokerturneringer og arrangementer med mange deltakere over flere dager. Det skal i tillegg beskrives hvilke kompetansekrav søker stiller til øvrig turneringsledelse og kortutdelere.

Entreprenøren må være autorisert før søknad sendes til Lotteritilsynet, se forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.§2.2. Søknad om autorisasjon sendes til Lotteritilsynet på eget søknadsskjema.

Vilkår for arrangementet

De viktigste vilkårene for selve arrangementet er:

  • Maksimalt 5000 deltakere.
  • Maksimalt innskudd på kr 20 000 per deltaker under norgesmesterskapet.
  • Maksimalt innskudd på kr 5 000 i kvalifiseringsturneringene.
  • Maksimal hovedpremie kr 2 000 000.
  • Maksimal andel til entreprenør 20 % av innskuddet.
  • Minimum andel til formålet 5 % av innskuddet.
  • 18 års aldersgrense på deltakerne.
  • Krav til elektronisk innbetaling av innskudd og utbetaling av premie.

Her finner du regelverk for Poker-NM.

Søknadsbehandling

Søknadsfristen var 30. oktober 2017.

Søknadsskjema finner du her (PDF med skrivbare felt)

Søknadskjema med vedlegg sendes til postmottak@lottstift.no,
alternativt med post til Lotteritilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Søknadene vil bli vurdert ut ifra den informasjonen som er mottatt innen søknadsfristen.
Alle søknader vil være ferdigbehandlet av Lotteritilsynet innen 1. desember 2017.

Har du spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Frank Hoff Hana eller rådgiver Trygve Hermansen.