WorldVentures

Lotteritilsynet konkluderte i 2014 at WorldVentures er et ulovlig pyramidespill. Dette er også slått fast i en dom fra Oslo tingrett i 2016 og fra Borgarting lagmansrett i 2018. Høyesteretts ankeutvalg fant også enstemmig at det ikke var tilstrekkelig grunn til å fremme saken for Høyesterett. Selskapet har stanset sin virksomhet i Norge.

Dommene frå tingretten, lagmansretten og avgjøresen til Høyesteretts ankeutvalg finner du her.

For mer informasjon om korrespondansen mellom Lotteritilsynet og selskapet viser vi til vår postjournal.

Lyoness

Lotteritilsynet konkluderte i 2018 med at Lyoness er et ulovlig pyramidespill. Lyoness klaget på vedtaket til Lotterinemnda.  Lotterinemnda fattet 27. januar 2019 vedtak om ikke å ta klagen til følge.

For mer informasjon om korrespondansen mellom Lotteritilsynet og selskapet viser vi til vår postjournal.