Beslagsfrihet vil si at den du skylder penger (kreditoren), ikke kan ta beslag i dine midler som er gjort beslagsfrie. Det skal oppnevnes tillitsmann for midlene som blir gjort beslagsfrie. Du som eier midlene, vil bare rå over avkastningen fra midlene.

Hvilke midler kan gjøres beslagsfrie?

(jf. dekningsloven § 2-7 bokstav d til g)

d) underholdsbidrag som du (skyldneren) har krav på til deg selv
e) pensjon eller annen ytelse etter lovgivningen om offentlig trygd eller lignende
f) erstatning eller oppreisning for skade på legeme eller helse eller for tap av forsørger
g) midler innsamlet offentlig til skyldneren

Når kan du få gjort midlene beslagsfrie?

Stiftelsestilsynet kan, etter søknad, bestemme at midlene skal være beslagsfrie. Stiftelsestilsynet kan fatte en slik avgjørelse både før og etter at du har mottatt midlene (jf. dekningsloven § 3-9 første ledd).

Hensynet bak regelen er at hvis beløpet er erstatning for tap i framtidig erverv, vil det være klart urimelig om kreditorene på utbetalingstidspunktet skulle kunne legge beslag på beløpet som skal tjene til fremtidig underhold.

Hvem kan søke om å få gjort midlene beslagsfrie – og når?

Det er den som skal få eller har fått midlene, som kan søke Stiftelsestilsynet om å få gjort midlene beslagsfrie. Du kan søke både før og etter at du har fått midlene. Hvis du søker etter at det er gjort beslag i midlene, må du sende søknaden innen én måned etter beslagstidspunktet (dekningsloven § 3-9 første ledd).

Når kan kreditorene ikke lenger ta beslag i midlene dine?

Fra du søker Stiftelsestilsynet og frem til søknaden er avgjort, kan ikke kreditorene ta beslag i beløpet. Beslag som er tatt i beløpet, mister sin virkning dersom det blir gjort vedtak om beslagsfrihet. Dette gjelder likevel ikke beslag som er gjort tidligere enn én måned før du sendte søknad om beslagsfrihet (jf. dekningsloven § 3-9 andre ledd).

Tillitsmann

Dersom midlene blir gjort beslagsfrie, skal Stiftelsestilsynet oppnevne en tillitsmann og innhente villiighetserklæring fra vedkommende. Du som er eier av de beslagsfrie midlene, skal foreslå tillitsmann. Tillitsmannen må være en bank, en advokat eller fylkesmannen.

Hva med hensynet til kreditorene?

Kreditorene dine er part i saken når du søker om beslagsfrihet. Som del av vår saksbehandling vil vi sende en kopi av søknaden om beslagsfrihet til kreditorene dine, slik at de kan uttale seg om dette ( jf. stiftelsesloven § 49).

Hva må du legge ved søknaden?

–  oversikt over alle kreditorer – med adresse og organisasjonsnummer (personnummer om privat person).
–  grunnlaget for de midlene det blir søkt beslagsfrihet for
–  forslag til tillitsmann, samt villighetserklæring fra vedkomande
–  oversikt over søker sin økonomiske situasjon

Dersom du søker om beslagsfrihet for erstatning, må du legge ved dokumentasjon på erstatningen og en oversikt over hvilken erstatning det er snakk om.

Bruk hjelpeskjema som sjekkliste for søknad om oppheving av privat beslagsfrihet.

Har du spørsmål?  Bruk vårt kontaktskjema.