Når overdrager ikke selv har oppnevnt tillitsmann, må du sende søknad om oppnevning av tillitsmann til Stiftelsestilsynet, jf. dekningsloven § 3-4. Dersom det går frem av for eksempel testament hvem som skal være tillitsmann, trenger du ikke søke om slik oppnevning.

Dersom oppnevnt tillitsmann er blitt hindret i å utføre vervet, ønsker fritak for vervet, eller ikke utfører det på forsvarlig måte, kan tillitsmannen eller eieren av de beslagsfrie midlene søke om oppnevning av ny tillitsmann. Overdrager kan likevel ha bestemt at det ikke skal være mulig å skifte tillitsmann, og en slik bestemmelse må i utgangspunktet respekteres.

Hvem kan søke om oppnevning?

Ved første gangs oppnevning av tillitsmann er det eieren av de beslagsfrie midlene som må søke om oppnevning av tillitsmann. Den som er foreslått oppnevnt som tillitsmann, kan selvsagt søke på vegne av eieren av midlene. Dersom man ønsker oppnevning av ny tillitsmann, kan både eieren av midlene og tidligere oppnevnt tillitsmann søke om endring.

Hvem kan oppnevnes som tillitsmann?

Stiftelsestilsynet kan oppnevne enten en bank, en advokat eller fylkesmannen som tillitsmann. Stiftelsestilsynet kan ikke oppnevne andre som tillitsmann.

Forskrift om tillitsmannens regnskapsplikt ved forvaltningen av beslagsfrie midler, og om fylkesmannens plikt til å være tillitsmann ved beslagsforbud, § 2, regulerer fylkesmannens plikt til å ta på seg vervet som tillitsmann:

Fylkesmannen har slik plikt, med mindre:

 • de beslagsfrie midlene omfatter annet enn penger og verdipapirer, eller
 • overdrageren har gitt regler for forvaltningen av de beslagsfrie midlene som avviker fra de reglene som gjelder for forvaltning av umyndiges midler, eller
 • den som skal ha midlene, bor utenfor kommunen

Søknaden om oppnevning av tillitsmann skal inneholde:

 • kopi av dokumentet der beslagsforbudet er nedfelt
 • forslag til tillitsmann
 • viljeserklæring fra foreslått tillitsmann
 • oversikt over midlene som er underlagt beslagsforbud
 • ved søknad om oppnevning av ny tillitsmann: uttalelse fra oppnevnt tillitsmann

Tillitsmannens oppgaver:

 • reguleres av dekningsloven kapittel 3 og av forskrift om tillitsmannens regnskapsplikt ved forvaltningen av beslagsfrie midler, og om fylkesmannens plikt til å være tillitsmann ved beslagsforbud.
 • skal sikre rettsvern, også dersom eiendeler som omfattes av beslagsforbudet, vil bli omdannet
 • skal føre nøyaktig oppsett over hvilke eiendeler som til enhver tid omfattes av beslagsforbudet
 • skal forvalte beslagsfrie penger og verdipapirer som er overlevert ham
 • skal føre tilsyn med beslagsfrie eiendeler som mottaker råder over
 • skal ivareta mottakerens interesser samtidig som han skal sørge for at ikke mottaker ved hjelp av beslagsforbudet prøver å unndra andre midler fra kreditorene
 • skal føre regnskap over de beslagsfrie midlene
 • der avkastningen er beslagsfri: utdele denne til mottaker

Tillitsmannen kan ta seg betalt for arbeidet i samsvar med alminnelige advokatsatser, jf. forskriften (FOR 1985-09-20 nr 1873).

Har du spørsmål? Se vår FAQ om beslagsforbud.

Har du fortsatt spørsmål? Bruk vårt kontaktskjema.