Dersom en organisasjon disponerer et bygg, anlegg eller eiendom som er til utleie, skal organisasjonen gjøre fradrag for kostnader knytt til utleie og utleieobjektet. Fradraget skal også gjøres ved fremleie/videreutleie.

Fradraget kan beregnes på flere måter, for eksempel på bakgrunn av størrelsen på det utleide arealet, antall utleiedager eller inntekter. Det viktige er å finne et estimat som reflekterer de faktiske forholdene på en god måte.

Dersom du leier ut til andre ledd eller aksjeselskap i samme organisasjon som kommer innenfor målgruppen for ordningen, så skal du etter ny forskrift gjøre fradrag for kostnader knyttet til utleie og utleieobjektet.

Noen eksempel:

  • En frivillig organisasjon eier et bygg, der ene halvdelen blir brukt av organisasjonen selv og den andre blir leid ut. Den frivillige organisasjonen dekker alle kostnader til drift- og vedlikehold av selve bygget. I dette tilfellet skal halvparten av alle drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til bygget trekkes ut av søknadsgrunnlaget.
  • Et grendelag leier ut grendehuset til konfirmasjoner, bryllup og andre tilstellinger. Grendelaget må gjøre fradrag for kostnader knyttet til de utleide lokalene. Dere kan bruke skjønn i vurderingen, men husk å ta hensyn til vedlikeholdskostnader, strøm, kommunale avgifter, renhold osv. Dersom dere har helt sporadisk utleie til enkeltarrangement, kan dere se bort fra dette fradraget.