Frivillig aktivitet er aktiviteter som verken er fortjenestebaserte, organisert av det offentlige, eller som er basert på samvirkeprinsipper som omfattes av lov om samvirkeforetak.

Med begrepet «fortjenestebasert» menes aktiviteter som er egnet til å generere fortjeneste for dem som står bak aktivitetene.

Med fortjeneste mener vi et overskudd som kan utdeles til eieren/medlemmene. Det kan også være andre økonomiske fordeler som for eksempel verdier ved salg/oppløsning eller i form av verdiøkning på private eiendeler.

En organisasjon kan drive en aktivitet som er egnet til å gå med overskudd. Betingelsen er at overskuddet i sin helhet blir ført tilbake til den frivillige virksomheten. Det må være nedfelt i vedtektene til organisasjonen at et eventuelt overskudd skal tilbakeføres til formålet. Dersom en organisasjon driver virksomhet som generer overskudd som går tilbake til formålet, men har nedfelt i vedtektene at utdelinger kan foretas til eiere/medlemmer, vil organisasjonen bli vurdert til å drive fortjenestebasert virksomhet.