Dokumentasjon

Søkerne må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i ledd det blir søkt om momskompensasjon for. Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver blir likestilt når det gjelder krav til frivillig innsats. Gratis styreinnsats blir vurdert som frivillig innsats, men blir ikke vurdert til å tilfredsstille kravet til frivillig innsats alene.

Det må ikke være for tette bånd mellom kontingent, gaver eller gratis arbeidsinnsats og gjenytelser. Eksempel på gjenytelse kan være:

  • Kontingent – dersom man i for stor grad oppnår fordelar knyttet til medlemskontingenten, slik som rabatter og andre fordeler av økonomisk verdi.
  • Gaver – pengegaver der giver får reklame, markedsføring eller annen form for fordel i retur.
  • Gratis arbeidsinnsats – dugnad knyttet til vedlikehold av veg i et boligområde.

Vurdering

Det er ikke mulig å tallfeste frivillig innsats, og vurderingen av om frivillig innsats er en viktig del av virksomheten blir derfor en skjønnsmessig vurdering. I tillegg til vurdering av om det er gjenytelser knyttet til den frivillige innsatsen kan man blant annet vurdere  følgende:

  • Frivillig innsats knyttet til virksomhet som ikke gir rett til kompensasjon blir ikke lagt vekt på. Dette kan være frivillig innsats som kommer næringsinteresser, offentlige oppgaver eller privatøkonomiske interesser til gode.
  • Forholdet mellom lønnet og ulønnet innsats.
  • Offentlige tilskudd er i seg selv ikke ekskluderende, men dersom en høy del av driften blir finansiert av offentlige tilskudd, skjerper det kravet til omfanget av frivillig innsats.
  • Om den frivillige innsatsen tilhører organisasjonen.
  • Tallet på medlemmer som yter frivillig innsats sier noe om interessen og omfanget av aktiviteten. Eksempelvis vil mange små gaver bli vektlagt mer enn en stor gave.