I følge forskriften § 7 andre ledd bokstav a) skal søkere, underledd og aksjeselskap som har 5 mill. kroner eller mer i totale driftskostnader gjøre fradrag for; kontantoverføringer til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet, lønnskostnader til personell stasjonert i utlandet, samt øvrige kostnader i utlandet.

Intensjonen er at det er norsk merverdiavgift som skal kompenseres, og det skal følgelig gjøres fradrag for følgende:

  • Kontantoverføringer til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet. Det kan være flere måter å beregne denne fradragsposten. For de organisasjonene som finansierer aktiviteten i utlandet med faste overføringer vil summen av overføringene kunne brukes. Dersom regnskapsføringen er innrettet slik at kostnadene ved utenlandsaktivitetene kan beregnes, kan fradragsposten baseres på faktiske bokførte kostnader knyttet til aktiviteten i utlandet.
  • Lønnskostnader til personell stasjonert i utlandet. Lønn til disse som blir utbetalt til konto i Norge skal også trekkes fra.
  • Øvrige kjøp av varer og tjenester som er forbrukt i utlandet. Reise- og oppholdskostnader til/fra/i utlandet skal trekkes ut, også når kostnadene går via et norsk reiseselskap. Varer og tjenester som er importert fra utlandet kan inngå i søknadsgrunnlaget så lenge varen og/eller tjenesten er forbrukt i Norge. Dersom kostnadene er av bagatellmessig verdi og sporadiske kan det sees bort fra dette fradraget.