Hensikten med denne posten er at du ikke skal kunne få kompensert mva-kostnader gjennom momskompensasjonsordningen, som ikke ville blitt refundert gjennom det ordinære mva-systemet.

Mer om mva-lova § 8-3 første ledd

Loven sier at fradragsretten ikke omfatter inngående merverdiavgift på

  1. servering
  2. kostnader vedrørende leie av selskapslokaler i forbindelse med servering
  3. kunst og antikviteter, med mindre kjøperen omsetter varer av samme slag i sin virksomhet
  4. kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister
  5. representasjon
  6. gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed når verdien ikke er bagatellmessig, likevel slik at det er fradragsrett for varer dersom de utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet
  7. oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner.

Spesielt om servering

Det gis ikke kompensasjon for kostnader knyttet til servering. Dette gjelder all servering uavhengig av formålet. Videre gis det ikke kompensasjon for kostnader til leie av selskapslokaler i forbindelse med serveringen.

Det gis kompensasjon for kostnader til leie av lokaler i de tilfeller hvor det ikke foregår servering i møtelokalet. Dette inkluderer årsmøter, landsmøter, samlinger, opplæringsvirksomhet osv.

Veiledning til loven

Skatteetatens gir utfyllende informasjon om § 8-3 i Merverdiavgiftshåndboken.

Mer om mva-lova § 8-4 første ledd

Loven sier at fradragsretten ikke omfatter inngående merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på personkjøretøy til bruk som

  1. a) salgsvare
  2. b) utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet
  3. c) middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet

Veiledning til loven

Skatteetaten gir utfyllende informasjon om § 8-4  i Merverdiavgiftshåndboken.