Gjelder for organisasjoner som hadde automatinntekter i 2001

Humanitære eller samfunnsnyttige organisasjoner kan søke om tilskudd fra Norsk Tippings overskudd viss

  • de hadde inntekter fra gevinstautomater i 2001
  • de samtidig er godkjent som lotteriverdig organisasjon i Lotteriregisteret pr. 1. januar 2018.

Ny forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, ble gjort gjeldende fra 7. mai 2018. Fra samme tidspunkt ble forskrift av 12. juni 2009 nr. 640 opphevet. Merk at §11 i den nye forskriften gjelder til og med 31. desember 2018.

Unntak

Organisasjoner som er knyttet til Røde Kors, Redningsselskapet, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Norges Blindeforbund, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norsk Folkehjelp eller Nasjonalforeningen for folkehelsen, har ikke rett til å søke. Disse hovedorganisasjonene får som en overgangsordning i 2018 fordelt en viss del av tilskuddsbeløpet, jf. forskriften §11.

Søknad

Søknadsfristen var 1. juni 2018.

Utbetaling skjer normalt i desember.

Tildeling siste årene