Gjelder for organisasjoner som hadde automatinntekter i 2001

Humanitære eller samfunnsnyttige organisasjoner kan søke om tilskudd fra Norsk Tippings overskudd viss

  • de hadde inntekter fra gevinstautomater i 2001
  • de samtidig er godkjent som lotteriverdig organisasjon i Lotteriregisteret pr. 1. januar 2017.

Se forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, fastsatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2009.

Unntak

Organisasjoner som er knyttet til Røde Kors, Redningsselskapet, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Norges Blindeforbund, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norsk Folkehjelp eller Nasjonalforeningen for folkehelsen, har ikke rett til å søke. Disse hovedorganisasjonene får fordelt en viss prosentdel av tilskuddsbeløpet, og er ansvarlige for fordeling internt i den enkelte organisasjon, jf. forskriften § 3.

Søknad og utbetaling

Søknadsfristen gikk ut 1. juni 2017.

Utbetaling skjer normalt i desember hvert år.

Tildeling