Ny Forskrift for merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner er vedtatt av Kulturdepartementet. Denne gjaldt fra søknadsåret 2019. Departementet har gjort flere justeringer for å gjøre ordningen enklere for organisasjonene, samtidig som endringene skal sikre at midlene går til lag og foreningar med frivillig aktivitet. Endringene skal blant annet bidra til at små organisasjoner samlet sett vil få litt mer midler gjennom ordningen.

Viktige endringer i forskriften som gir effekt fra søknadsåret 2019

 • NB! mottakere (også lokalledd, regionalledd og aksjeselskap) må være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen.
  Se mer informasjon om Frivillighetregisteret m.m.
 • i den samlede søknaden (regnearket) fra sentralledd og enkeltstående søker med aksjeselskap skal organisasjonsnummer og juridisk navn på alle underledd og aksjeselskap oppgis
 • krav om egenerklæringsskjema som dokumenterer frivillig innsats for aksjeselskap
 • krav om føring av separate regnskap for virksomheter som blir rammet av EØS-avtalens regler om offentlig støtte
 • presisering av at det skal gjøres fradrag for alle kostnader i utlandet (dette gjelder søkere, underledd og aksjeselskap med 5. mill. kroner eller mer i totale driftskostnader)
 • kostnader til utleie i egen organisasjon skal trekkes fra søknadsgrunnlaget for å unngå dobbeltkompensasjon
 • presisering av at kompensasjon ikke skal komme privatøkonomiske-, offentlige-, eller næringsinteresser til gode
 • presisering av at Den Norske Kirke, de kirkelige fellesrådene, menighetsrådene og organisasjoner og virksomhet som kommer disse til gode, eller de som de kan legge føringer for, ikke kan få momskompensasjon
 • det blir ikke gitt momskompensasjon til organisasjoner som er lukket, eller til virksomhet som kommer en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler, eller dekker det som normalt blir regnet for å være kostnader av privat karakter
 • endring i beregningsmodell – betyr en omfordeling der små organisasjoner samlet sett får litt mer, og store organisasjoner samlet sett får litt mindre
 • redusert minstegrense fra 200 000 kroner til 100 000 kroner i driftskostnader som kommer innenfor ordningen i forenklet modell
 • redusert minstegrense fra 14 000 kroner til 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader i dokumentert modell
 • felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av årsregnskapet av registrert eller statsautorisert revisor
 • felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader før det er krav om å gjøre fradrag etter § 7 (gjelder forenklet modell)
 • krav om revisorrapport på den samlede søknaden fra sentralledd og enkeltstående som søker på vegne av aksjeselskap faller bort dersom disse samlet sett har driftskostnader under 5 millioner kroner