Reglene for momskompensasjon er fastsatt i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner vedtatt av Kulturdepartementet. Kravet i § 6 tredje ledd om bindingstid ved valg av søknadsmodell gjelder ikke inntil videre.

Uberettiget eller for mye utbetalt kompensasjon vil bli krevd tilbakebetalt i henhold til forskriften. Momskompensasjon som har blitt tildelt til konkurransevridende virksomhet, kan kreves tilbake i inntil 10 år i henhold til EØS-avtalen.

I tillegg til forskriften har Kulturdepartementet laget to skriv som utdyper hvordan forskriften skal forstås på noen områder:

Veiledning til fradragsposter

Veiledning til de enkelte fradragspostene finner du hhv. på sidene
om dokumentert modell og om forenklet modell.

Du kan også se alle veiledningene i ett samlet dokument.