Overgangsordning Norsk Tipping gjelder for
organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001.

Overgangsordning Norsk Tipping gjelder for samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001. Ordningen ble gjort gjeldende fra juni 2014. Organisasjoner som fyller vilkårene, kan søke om tilskudd fra disse midlene, som kommer fra deler av spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

Overgangsordning fram til 2018

Dette er en overgangsordning som gjelder fra 2014 til og med 2017. Nye regler for permanent ordning vil bli sendt på høring sommeren 2017. I følge § 6a i forskriften gjelder ordningen organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001. Her går det også fram hvilke andre kriterie som avgjør om en organisasjon har rett til tilskudd etter denne ordningen. § 6b i forskriften viser hvordan tilskuddet til de som oppfyller kriteriene i § 6a blir beregnet.
Les mer i pressemelding fra Kulturdepartementet (mai 2014) 

Søknad

OBS: Søknadsfristen gikk ut 1. september 2017.

Tilgang til søknadsskjema er derfor stengt.

Søker dere om momskompensasjon i 2017?

Organisasjoner som har søkt eller kommer til å søke om mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner i 2017 (søknad gjelder for mva-kostnader i 2016) trenger ikke å sende vedlegg på nytt, men bare fylle ut søknadsskjema. Organisasjoner som ikke skal søke om mva-kompensasjon i 2017, og som fyller vilkårene for denne ordningen må legge ved søknaden godkjent og signert årsmelding, regnskap og revisjonsmelding.
I tillegg må dere legge ved utfylt egenerklæring om frivillig virksomhet.

Lenker til mer informasjon

Spørsmål?

Ta kontakt:  postmottak@lottstift.no , eller telf. 57 82 80 00.

Send søknad til Lotteritilsynet.