Det er innført en ny permanent modell for fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Ny modell

Ny forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, ble gjort gjeldende fra 7. mai 2018. Fra samme tidspunkt ble forskrift av 12. juni 2009 nr. 640 opphevet.

De viktigste endringene i forskriften er:

  • Søker må ha fordelingsgrunnlag på minimum 10 millioner kroner.
  • For at organisasjoner som er registrert i ICNPO 7100 interesseorganisasjoner skal være tilskuddsberettiget må en sentral del av organisasjonens virksomhet falle inn under en av de godkjente kategoriene (se forskriften § 4).
  • For å bli vurdert som landsdekkende må et sentralledd eller en sentralorganisasjon ha tilknyttede underledd eller avdelinger med jevnlig regional og lokal aktivitet i minst fire av fem landsdeler i Norge.

Tilskuddsordningen skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, i tillegg til å sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver blir videreført.

Overgangsordning ut 2018

Overgangsordningen for organisasjoner med automatinntekter i 2001 blir forlenget med ett år, ut 2018. De tre beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp inngår i en permanent ordning fra 2018, med en fast årlig prosentandel tilsvarende det tilskuddet disse mottok i 2015.

Frist

Søknadsfristen var 1. september 2018.

Søker dere om momskompensasjon i 2018?

Organisasjoner som har søkt eller kommer til å søke om mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner i 2018 (søknad gjelder for mva-kostnader i 2017) trenger ikke å sende vedlegg på nytt, men bare fylle ut søknadsskjema. Organisasjoner som ikke skal søke om mva-kompensasjon i 2018, og som fyller vilkårene for denne ordningen må legge ved søknaden godkjent og signert årsmelding, regnskap og revisjonsmelding. I tillegg må dere legge ved utfylt egenerklæring om frivillig virksomhet.

Mer informasjon

Søknad

Søknad skal sendes til Lotteri- og stiftelsestilsynet, Storehagen 1b, Postboks 800, 6805 Førde
alternativt via e-post til: postmottak@lottstift.no

Spørsmål?

Ta kontakt:  postmottak@lottstift.no  eller telf. 57 82 80 00.