Det er innført en ny permanent modell for fordeling av Norsk Tippings spilleoverskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Ny modell

Ny forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, ble gjort gjeldende fra 7. mai 2018. Fra samme tidspunkt ble forskrift av 12. juni 2009 nr. 640 opphevet.

Fra og med tildelingsåret 2019 er dermed fordelingen av tilskudd lagt om slik at den i større grad bidrar til å trygge viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø og dyrevern. Den skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver kan vidareføres.

MERK: Tidligere automatinntekter vil ikke lenger være et kriterium for tildeling av tilskudd.

Søker må

  • vere landsdekkende, det vil si at underledd eller avdelinger må ha jevnlig regional og lokal aktivitet i minst fire av fem landsdeler.
  • ha et fordelingsgrunnlag på minimum 10 millioner kroner.

Vilkår ellers går fram av § 4 i forskriften.

Frist

Søknadsfristen var 1. september 2019.

Søker dere om momskompensasjon i 2019?

Organisasjoner som har søkt eller kommer til å søke om momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2019 (søknad gjelder for mva-kostnader i 2018) trenger ikke sende vedlegg på nytt, men bare fylle ut søknadsskjema.

Organisasjoner som ikke skal søke om mva-kompensasjon i 2019, og som fyller vilkårene for denne ordningen må legge ved søknaden godkjent og signert årsmelding, regnskap og revisjonsmelding. I tillegg må de legge ved utfylt egenerklæring om frivillig virksomhet.

Mer informasjon

Søknad

PDF-søknadsskjema med skrivbare felt er tatt vekk da fristen er ute.

Søknad skal sendes via e-post til postmottak@lottstift.no

Alternativt i Posten: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Storehagen 1b, Postboks 800, 6805 Førde.

Spørsmål?

Ta kontakt:  postmottak@lottstift.no, eller tlf. 57 82 80 00.