Med begrepet «utenfor den frivillige delen» siktes det til aktiviteter som faller utenfor målgruppen for ordningen eller er av privat karakter. Målgruppen er definert på siden om generell ordning.

Privat karakter

Med privat karakter mener vi kostnader det er normalt at privatpersoner selv betaler. Ofte blir slike kostnader finansiert med egenandeler. For eksempel ser vi at en del foreninger arrangerer turer med bruk av egenandeler. Til dette vil vi bemerke at tur- og andre kostnader som bærer preg av å være av privat karakter og som dekkes inn ved hjelp av egenandeler, anser vi som en privat kostnad. Den delen av kostnadene som er dekket av egenandeler anser vi for ikke å være organisasjonens kostnad, og derfor heller ikke en del av organisasjonens frivillige virksomhet. Ved å trekke ut inntektsførte egenandeler vil kostnadene som ligger igjen som søknadsgrunnlag, tilsvare den faktiske kostnaden organisasjonen har med aktivitetene.

Andre eksempler på private kostnader kan være en båtforening som skal utbedre en brygge med private båtplasser, eller en velforenings kostnad med utskifting av postkassestativ.

Offentlige oppgaver og aktiviteter som frivillige lag og organisasjoner utfører på vegne av stat, kommune eller fylkeskommune, faller også utenfor den frivillige delen. Eksempler er helse, undervisnings- eller sosiale tjenester, men også noen ganger mindre oppgaver som veibrøyting og vedlikehold av eiendom.

Fortjenestebasert virksomhet

Med begrepet «fortjenestebasert» siktes det til aktiviteter som er egnet til å generere fortjeneste for dem som står bak aktivitetene.

Med fortjeneste siktes det her til et overskudd som kan utdeles til eieren/medlemmene. Det kan også være andre økonomiske fordeler som for eksempel verdier ved salg/oppløsning eller i form av verdiøkning på private eiendeler.

Med mindre det er iverksatt tiltak som separate regnskap, interne prisfastsettelse- og kostnadsdelingsrutiner og det føres tilsyn med at slike tiltak følges opp av organisasjonene, kan ikke organisasjoner som har fortjenestebasert aktivitet motta momskompensasjon.

En organisasjon kan drive en aktivitet som er egnet til å gå med overskudd. Betingelsen er at overskuddet i sin helhet blir ført tilbake til den frivillige virksomheten. Det må være nedfelt i vedtektene til organisasjonen at et eventuelt overskudd skal tilbakeføres til formålet. Dersom en organisasjon driver virksomhet som generer overskudd som går tilbake til formålet, men har nedfelt i vedtektene at utdelinger kan foretas til eiere/medlemmer, vil organisasjonen ansees som å drive fortjenestebasert virksomhet.