Med begrepet «utenfor den frivillige delen» siktes det til aktiviteter som faller utenfor målgruppen for ordningen eller er av privat karakter. Målgruppen er definert på siden om generell ordning.

Privat karakter

Med privat karakter mener vi kostnader det er normalt at privatpersoner selv betaler. Kostnader av privat karakter skal trekkes fra søknadsgrunnlaget i sin heilhet. Egenandeler kan være en indikasjon på at en kostnad er av privat karakter. Forvaltningspraksis har værte at kostnader av privat karakter som ble dekket av egenandeler ikke ble vurdert som foreningen sin kostnad, og var dermed ikke kompensasjonsberettiget. Lotterinemnda har vurdert at egenandeler må ses på som en del av finansieringen av foreningen sine kostnader, men er ikke avgjørande for vurderingen av om en kostnad er av privat karakter eller ikke. Det betyr at praksis på dette feltet er endret, og at kostnader av privat karakter skal trekkes fra søknadsgrunnlaget i sin helhet, uavhengig av finansieringen.

Andre eksempler på private kostnader kan være en båtforening som skal utbedre en brygge med private båtplasser, eller en velforenings kostnad med utskifting av postkassestativ.

Vår forvaltningspraksis er at kostnader til for eksempel brygger, landganger og havneanlegg, opplagsplasser/båtplass på land, utsett og opptak av båt (slipp, kran, truck osv.), vakthold/overvåking og lignende også er å anse for å være av privatøkonomisk interesse på lik linje med båtplass.

Det framkommer også i avgjørelser fra Lotterinemnda at det ikke skal ha avgjørende betydning at kostnader som normalt må anses som kostnader av privat karakter kan gi visse positive ringvirkninger for andre enn organisasjonens medlemmer.

Offentlige oppgaver og aktiviteter som frivillige lag og organisasjoner utfører på vegne av stat, kommune eller fylkeskommune, faller også utenfor den frivillige delen. Eksempler er helse, undervisnings- eller sosiale tjenester, men også noen ganger mindre oppgaver som veibrøyting og vedlikehold av eiendom.

Fortjenestebasert virksomhet

Med begrepet «fortjenestebasert» siktes det til aktiviteter som er egnet til å generere fortjeneste for dem som står bak aktivitetene.

Med fortjeneste siktes det her til et overskudd som kan utdeles til eieren/medlemmene. Det kan også være andre økonomiske fordeler som for eksempel verdier ved salg/oppløsning eller i form av verdiøkning på private eiendeler.

Med mindre det er iverksatt tiltak som separate regnskap, interne prisfastsettelse- og kostnadsdelingsrutiner og det føres tilsyn med at slike tiltak følges opp av organisasjonene, kan ikke organisasjoner som har fortjenestebasert aktivitet motta momskompensasjon.

En organisasjon kan drive en aktivitet som er egnet til å gå med overskudd. Betingelsen er at overskuddet i sin helhet blir ført tilbake til den frivillige virksomheten. Det må være nedfelt i vedtektene til organisasjonen at et eventuelt overskudd skal tilbakeføres til formålet. Dersom en organisasjon driver virksomhet som generer overskudd som går tilbake til formålet, men har nedfelt i vedtektene at utdelinger kan foretas til eiere/medlemmer, vil organisasjonen ansees som å drive fortjenestebasert virksomhet.