Aktuelt

Regjeringa skal vurdere kven som skal tilby spel på hest

Norsk Rikstoto har konsesjon på totalisatorspel ut 2021. På same tid jobbar regjeringa med eit forslag til ny pengespellov. Dei vil vurdere om totalisatorspela til Norsk Rikstoto skal overførast til Norsk Tipping når konsesjonen går ut, eller førast vidare.
Les heile saka

Nye tal: Mindre ulovlig TV- reklame for pengespel

Trenden held fram. Det er mindre ulovleg reklame for pengespel på norske TV- skjermar. – Dette viser at jobben vi gjer for å stoppe ulovleg marknadsføring har effekt, seier direktør Gunn Merete Paulsen.
Les heile saka

Over 1900 har søkt momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar har søkt om over to milliardar kroner i momskompensasjon.
Les heile saka

Over 200 organisasjonar mista lotterigodkjenninga

211 organisasjonar rapporterte ikkje rekneskap og 51 av desse mista samtidig retten til å arrangere store lotteri eller ta del i bingo.
Les heile saka

Auke i gebyr for databingo i lokale

Det er gjort ei endring i bingoforskrifta § 17 første ledd.
Les heile saka

Norsk Rikstotots hovudoppgåve er å tilby ansvarlege spel, ikkje å sikre hestenæringa inntekter

Norsk Rikstoto skal innføre totalgrenser for kor mykje spelarane kan satse og tape, og det har skapt debatt om hestenæringas framtid. – Omsynet til tapte inntekter for hestesporten kan ikkje gå framfor å beskytte spelarar frå alvorlege speleproblem, seier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
Les heile saka

– Ulovlege pengespelselskap fekk kritikk frå eigen bransje

Lotteritilsynet møtte pengespelbransjen i København. - Pengespelbransjen ser det som problematisk for omdømmet til spelindustrien at enkelte aktørar opererer ulovleg i Noreg, seier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i tilsynet.
Les heile saka

Utanlandske spelselskap utnyttar kommunevalet for å få publisitet

Mange aviser skriv om ordførarodds frå spelselskap. – Dette er pengespelselskap som opererer ulovleg i Noreg, og som utnyttar valkampen og brukar avisene strategisk for å få eksponering og publisitet.
Les heile saka

Høyring – unntak frå kvitvaskingslova for lag og foreiningar

Finansdepartementet har sendt på høyring forslag til unntak frå kvitvaskingslova for dei som tilbyr foreiningsbingo og enkelte særskilte lotteri ("§6-lotterier").
Les heile saka