Aktuelt

Norsk Tippings overskot er fordelt

Tilsaman 730 millionar kroner av overskotet i Norsk Tipping for 2016 gjekk til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Heile summen er no fordelt av Lotteritilsynet.
Les heile saka

Nye vedtak til norske bankar om å stoppe transaksjonar frå utanlandske spelselskap

Lotteritilsynet har sendt to nye vedtak til norske bankar om å stanse betalingstransaksjonar til og frå utanlandske pengespelselskap frå bestemte kontonummer. Kontonumra tilhøyrer betalingsformidlarane Magyar s.r.o (Trustly AB) og Entercash ltd.
Les heile saka

Lag og organisasjonar får 1,3 milliardar kroner før jul

I alt 23 500 frivillige lag og organisasjonar vil før jul få utbetalt momskompensasjon på til saman 1,32 milliardar kroner. I 2017 er avkortinga 27,2 prosent av det godkjende beløpet.
Les heile saka

Lotteritilsynet vurderer om Lyoness er ein pyramide

Krav om dokumentasjon Lotteritilsynet krev i brev av 06.10.2017 at selskapa Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG dokumenterer at inntektene selskapa har hatt i Norge kjem frå sal eller forbruk av varer, tenester eller andre ytingar, og ikkje frå verving av andre til systemet. Les heile…
Les heile saka

Fleire søkjer momskompensasjon

Fristen for frivillige lag og organisasjonar for å søkje om kompensasjon for kostnader til meirverdiavgift gjekk ut 1. september.
Les heile saka

Nye lotterikonsept – dei tre siste løyva er trekte

Totalt fem lotteriløyve Totalt fem lotteriløyve har vore lyst ut etter §7 i lotteriforskrifta. Dette gjeld store lotteri med årleg  omsetning inntil 300 millionar kroner, og med ni års varigheit. Forskrifta slår fast at ved meir enn fem søkarar som tilfredsstiller krava skal løyva tildelast ved loddtrekning. Trekninga er gjennomført…
Les heile saka

Nye lotterikonsept – trekning av tre løyve etter §7 i lotteriforskrifta

Lotterinemnda har gjort vedtak i alle klagesakene om nye lotterikonsept. Ingen av klagene ble tatt til følgje, og det er klart for trekning av tre løyve etter §7 i lotteriforskrifta. Trekninga finn stad fredag 29. september 2017 i Lotteritilsynets lokale i Førde.
Les heile saka

Poker-NM 2018-2020, utlysing av løyve

Lotteritilsynet kan etter søknad gi eitt løyve med tre års varigheit til å halde årlege norgesmeisterskap i turneringspoker med inntil fem regionale kvalifiseringsturneringar. Lotteritilsynet lyser no ut løyve for perioden 2018 – 2020. Landsdekkande samfunnsnyttige eller humanitære organisasjonar kan søkje om løyve. Her finn du meir informasjon om vilkår,…
Les heile saka

Forslag til ny forskrift om fordeling av Norsk Tippings overskot

Kulturdepartementet har sendt på høyring forslag til ny forskrift om fordeling av Norsk Tippings overskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.
Les heile saka