Aktuelt

Forslag til endringar i forskrift om spel på skip

Høyringsnotat - forslag til endringar i forskrift om spel på skip. Frist for høyringsinnspel er 22. mai 2020.
Les heile saka

Krisepakken for korona- avlyste arrangement: Vi opnar for søknader 14.april

Kulturdepartementet er klare med forskrifta for arrangement som må korona-avlysast, stengast eller utsetjast. - No jobbar vi med å få søknadssystemet på plass i rekordfart, og vi kjem til å opne for søknader rett etter påske, seier Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Les heile saka

Ny midlertidig forskrift om gjennomføring av styremøte i stiftelsar

For å avhjelpe dei negative konsekvensane av koronautbrotet har Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt ei midlertidig forskrift om unntak frå reglane om fysiske styremøte i stiftelsar.
Les heile saka

Framskundar utbetaling til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar

Utbetaling frå speleoverskotet til Norsk Tipping blir framskunda til mai. Søknadsfristen er framskunda til april, mot det normale som er 1.september. 
Les heile saka

Utsett betaling frå bingo første kvartal 2020

Organisasjonar som får betalt overskot frå bingo, kan ikkje rekne med å få pengar i april.
Les heile saka

Strengare krav til marknadsføring i forlenga dispensasjon frå bingoforskrifta

Dispensasjonar frå bingoforskrifta blir forlenga, men Lotteritilsynet stiller samtidig strengare krav til marknadsføringa.
Les heile saka

Fristar i stiftelsesvedtekter – informasjon i samband med koronaviruset

Som følgje av smitteutbrotet av koronaviruset har ei rekke stiftelsar tatt kontakt med oss dei siste dagane for å få råd om korleis dei skal handtere fristane i vedtektene med tanke på dei strenge restriksjonane som gjeld for fysiske møte.
Les heile saka

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte krisepakke til kultur, frivilligheit og idrett

For å hjelpe sektoren i ein krevjande periode, kjem Regjeringa no med ei stor kompensasjonsordning for kulturlivet, idretten og frivilligheita. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte ordninga saman med Kulturrådet.
Les heile saka

Bingohallar må stenge dørene

Bingohallar blir vurdert som kulturarrangement av Helsedirektoratet og må stengast.
Les heile saka