Aktuelt

Endring av penge- og datapelproblem i Norge 2013-15

Universitetet i Bergen gjennomførte hausten 2013 ei undersøking om penge- og dataspelproblem. Hausten 2015 vart ei ny undersøking gjort der dei som deltok i 2013 kunne delta på nytt. 5809 personer deltok i oppfølgingsundersøkinga. Av dei som deltok hausten 2013, deltok 60 % i 2015.
Les heile saka

Fleire søkjer momskompensasjon

Det kom inn 1 444 søknader om momskompensasjon i 2016. Dette er  fleire enn i 2015, ein auke på 7 %. Også søknadsbeløpet har auka med 124 millionar kroner samanlikna med i fjor. Søknadsbeløpet er i år på 1, 724 milliardar kroner. Søknadsramma er på 1,293 milliardar kroner. Vi når…
Les heile saka

Nye lotterikonsept – status etter ny klagehandsaming

Lotteritilsynet har handsama dei to sakene som Lotterinemnda sende tilbake for ny vurdering. Ei av desse har fått nytt avslag, mens den andre er godkjend. Klagefristen er tre veker. Åtte søknader Totalt kom det inn åtte søknader om å få starte nye landsomfattande lotteri. To av desse vart godkjende i…
Les heile saka

Frikjend i søksmålet frå WorldVentures

Oslo tingrett har frifunne staten i eit søksmål frå WorldVentures. Lotteritilsynet konkluderte med at selskapet var ein ulovlig pyramide, og WorldVentures kravde at vedtaket vart gjort ugyldig.
Les heile saka

No får du posten frå oss digitalt

Har du fått SMS om digital post frå oss dei siste dagane? Lotteri- og stiftelsestilsynet har gått over til å sende post digitalt til alle våre brukarar, noko vi også informerer om i digitale brev denne veka. Satsinga er i tråd med regjeringas digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som førsteval i…
Les heile saka

Søknadsstatus momskompensasjon

Fristen for å søke momskompensasjon på kostnader for frivillige lag og organisasjonar gjekk ut 1. september.
Les heile saka

Søknadsfrist for bingospel er 15. oktober 2016

Søknadsfrist for bingospel er 15. oktober 2016. Entrepenørar og foreiningar som ønskjer å arrangere bingo frå 1. januar 2017 må søkje Lotteritilsynet om løyve. Lotteritilsynet har sendt informasjon til bingoentrepenørar og foreiningsbingoar med opplysningar om korleis søknadsprosessen for bingo vil vere hausten 2016. Informasjonsskrivet kan du lese her.
Les heile saka

Oppmoding om registrering i Frivilligregisteret

Oppmoding om registrering i Frivilligregisteret Lag og organisasjonar som vil halde lotteri må vere godkjende som lotteriverdige av Lotteritilsynet. I dag er det over 5400 organisasjonar som har slik godkjenning. Dei fleste av desse er også registrert i Frivilligregisteret, med unnatak av ca 760. Lotteritilsynet sender no brev til desse…
Les heile saka

Nye landsomfattande lotteri – status etter klagehandsaming

Lotterinemnda har handsama klagen frå tre av søkjarane om nye lotterikonsept. Nemnda har avgjort at to av sakene blir sende tilbake til Lotteritilsynet for ny behandling, mens ei blir endeleg avvist. Åtte søkjarar Totalt kom det inn åtte søknader om å få starte nye landsomfattande lotteri. To av desse vart…
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – utbetaling i juni

Fristen for å søkje om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg vart i år flytta fram til 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fekk inn 419 søknader. Færre søknader i år Det er færre søknader i år, men søknadsbeløpet er likevel høgare enn i 2015. Totalkostnadane på dei…
Les heile saka