Aktuelt

Klage frå Lyoness til behandling i Lotterinemnda

Lyoness har klaga på Lotteritilsynets vedtak. Klagen er sendt over til Lotterinemda for endeleg avgjersle.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2018

Fristen for å søkje om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fekk i år inn 490 søknader, mot 512 i fjor.
Les heile saka

Kampfiksingseininga inngår samarbeid med GLMS

Lotteritilsynet har inngått ei avtale om å samarbeide med Global Lottery Monitoring Systems (GLMS) mot kampfiksing og manipulering av idrettsresultat.
Les heile saka

Gunn Merete Paulsen blir direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Gunn Merete Paulsen er tilsett som direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ho skal fungere i perioden Atle Hamar er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.
Les heile saka

Utsett iverksetting av vedtak i Lyoness-saka

Lyoness har bedt Lotterinemnda om utsett iverksetting av vedtaket om stans av verksemda i Norge. På bakgrunn av dette gir Lotteritilsynet utsett iverksetting av vedtaket på visse vilkår.
Les heile saka

Staten frikjent i søksmålet frå WorldVentures

Høgsteretts ankeutval finner einstemmig at det ikkje er tilstrekkeleg grunn til å fremme saka for Høgsterett. Borgarting lagmannsrett sin dom av 5. mars 2018 er no rettskraftig.
Les heile saka

Lyoness må stanse ulovleg pyramideverksemd i Norge

Lotteritilsynet har konkludert med at Lyoness er eit ulovleg pyramideliknande omsetingssystem.
Les heile saka

Stansa ulovleg reklame på 239 nettsider

Lotteritilsynet har den siste tida blitt kontakta av fleire personar som lurer på om vi har blokkert ulike nettsider. Det har vi ikkje gjort.
Les heile saka

100 millionar meir til idrettsmoms

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 gjer regjeringa framlegg om ei tilleggsløyving på 100 millionar kroner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka