Aktuelt

No får du posten frå oss digitalt

Har du fått SMS om digital post frå oss dei siste dagane? Lotteri- og stiftelsestilsynet har gått over til å sende post digitalt til alle våre brukarar, noko vi også informerer om i digitale brev denne veka. Satsinga er i tråd med regjeringas digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som førsteval i…
Les heile saka

Søknadsstatus momskompensasjon

Fristen for å søke momskompensasjon på kostnader for frivillige lag og organisasjonar gjekk ut 1. september.
Les heile saka

Søknadsfrist for bingospel er 15. oktober 2016

Søknadsfrist for bingospel er 15. oktober 2016. Entrepenørar og foreiningar som ønskjer å arrangere bingo frå 1. januar 2017 må søkje Lotteritilsynet om løyve. Lotteritilsynet har sendt informasjon til bingoentrepenørar og foreiningsbingoar med opplysningar om korleis søknadsprosessen for bingo vil vere hausten 2016. Informasjonsskrivet kan du lese her.
Les heile saka

Oppmoding om registrering i Frivilligregisteret

Oppmoding om registrering i Frivilligregisteret Lag og organisasjonar som vil halde lotteri må vere godkjende som lotteriverdige av Lotteritilsynet. I dag er det over 5400 organisasjonar som har slik godkjenning. Dei fleste av desse er også registrert i Frivilligregisteret, med unnatak av ca 760. Lotteritilsynet sender no brev til desse…
Les heile saka

Nye landsomfattande lotteri – status etter klagehandsaming

Lotterinemnda har handsama klagen frå tre av søkjarane om nye lotterikonsept. Nemnda har avgjort at to av sakene blir sende tilbake til Lotteritilsynet for ny behandling, mens ei blir endeleg avvist. Åtte søkjarar Totalt kom det inn åtte søknader om å få starte nye landsomfattande lotteri. To av desse vart…
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – utbetaling i juni

Fristen for å søkje om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg vart i år flytta fram til 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fekk inn 419 søknader. Færre søknader i år Det er færre søknader i år, men søknadsbeløpet er likevel høgare enn i 2015. Totalkostnadane på dei…
Les heile saka

Stor risiko med utanlandske nettkasino

Ei ny befolkningsundersøking om penge- og dataspelproblem i Norge vart lagt fram av Lotteritilsynet i dag. Den viser at det er 122.000 risiko- og problemspelarar i den norske befolkninga, noko som er omtrent på same nivå som i 2013, før Norsk Tipping lanserte sine kasinospel. Samtidig viser undersøkinga at det er stor risiko med utanlandske nettkasino.
Les heile saka

Pressemøte om befokningsundersøkinga

Lotteritilsynet inviterer til presentasjon av befolkningsundersøkinga: Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015.
Les heile saka

Forslag om 50 millionar meir til idrettsmoms

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2016 ei tilleggsløyving på 50 millionar kroner til kompensajon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les heile saka

Må stoppe ulovleg marknadsføring av nettspel

Lotteri- og stiftelsestilsynet har bedt om at Spilleautomater.com stoppar marknadsføring og formidling av sine pengespel i Norge. Det same gjeld marknadsføringa gjennom det som spelselskapet kaller Folkeandelen. Vi undersøkjer også om opplysningar gitt under oppretting av Stiftelsen Folkeandelen er rett.
Les heile saka