Aktuelt

Krisepakke 2 for frivillige organisasjonar – første utbetaling er på veg

Fredag 31. juli startar Lotteri- og stiftelsestilsynet utbetaling til første pulje av dei som har søkt om støtte frå den siste krisepakken for frivillige organisasjonar.
Les heile saka

No kan frivilligheita igjen søke om korona-støtte

Ny krisepakke er klar, og Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknader. Frivillige lag og organisasjonar som er ramma av korona kan no søke om å få dekka langt fleire tapte inntekter.
Les heile saka

Bingohallar kan få utvida periode for dokumentering av omsetning av hovudspel

Etter utbrotet av covid-19 kan fleire bingohallar miste retten til å ha oppstilt databingo som følgje av tapte inntekter. Lotteritilsynet opnar difor for å kunne søke om utvida periode for å kunne dokumentere omsetning.
Les heile saka

Ny lov om pengespel på høyring

Kulturdepartementet har sendt forslag til ny lov om pengespel på høyring.
Les heile saka

Endringar i stiftelsesloven på høyring

Regjeringa foreslår å endre stiftelsesloven og opne for å oppheve kommunale bustadstiftelsar. Lovforslaget er sendt på høyring.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2020

Det blir gitt full kompensasjon til idrettsanlegg i 2020. Sjå oversikt over kven som har søkt og kva dei har fått i kompensasjon.
Les heile saka

Facebook fjerna 36 av sidene til ulovlege spelselskap

Pengespelselskapa dreiv ulovleg marknadsføring på Facebook. No er sidene fjerna.
Les heile saka

Ulovleg pyramidespel skal stoppast av EU-samarbeid

Stortinget vedtok 24. april 2020 fleire endringar i lotterilova. Endringa gir Lotteritilsynet meir effektive verktøy til å undersøke og stoppe ulovlege pyramidespel. Lovendringa vil ha verknad frå 1. juli 2020.
Les heile saka

Lotteritilsynet kartlegg korleis bankene handterer betalingsformidlingsforbodet

Lotteritilsynet skal gjennom ei spørreundersøking skaffe seg informasjon om korleis bankene stoppar pengepremiar og innskot frå ulovlege utanlandske spelselskap, og kva slags tilnærming bankane og finansinstitusjonane har til speleproblem.
Les heile saka