Aktuelt

Varsel om vedtak sendt til Lyoness

Lotteritilsynet har 11. januar 2018 sendt varsel om vedtak med pålegg om stans av Lyoness si verksemd i Norge.
Les heile saka

Endringar i rekneskapslova påverkar fleire stiftelsar

Rekneskapslova er endra frå 1. januar 2018. Lovendringane betyr at små foretak ikkje lenger har plikt til å utarbeide årsberetning.
Les heile saka

Vedtak av Lotterinemnda i klagesaka relatert til betalingsformidlingsforbodet

Lotterinemnda har behandla klagen til Entercash Ltd. og European Gaming & Betting Association (EGBA) om vedtaket Lotteritilsynet sende til norske banker om stans av transaksjonar på sju kontonummer. Klager fekk ikkje medhald.
Les heile saka

Meir pengar til grasrota gjennom Grasrotandelen

Kongen har i statsråd vedtatt ei ny forskrift om Grasrotandelen frå 1. januar 2018. Ein større del av spelinnsatsen vert øyremerka til frivillige lag og organisasjonar.
Les heile saka

Norsk Tippings overskot er fordelt

Tilsaman 730 millionar kroner av overskotet i Norsk Tipping for 2016 gjekk til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Heile summen er no fordelt av Lotteritilsynet.
Les heile saka

Nye vedtak til norske bankar om å stoppe transaksjonar frå utanlandske spelselskap

Lotteritilsynet har sendt to nye vedtak til norske bankar om å stanse betalingstransaksjonar til og frå utanlandske pengespelselskap frå bestemte kontonummer. Kontonumra tilhøyrer betalingsformidlarane Magyar s.r.o (Trustly AB) og Entercash ltd.
Les heile saka

Lag og organisasjonar får 1,3 milliardar kroner før jul

I alt 23 500 frivillige lag og organisasjonar vil før jul få utbetalt momskompensasjon på til saman 1,32 milliardar kroner. I 2017 er avkortinga 27,2 prosent av det godkjende beløpet.
Les heile saka

Lotteritilsynet vurderer om Lyoness er ein pyramide

Krav om dokumentasjon Lotteritilsynet krev i brev av 06.10.2017 at selskapa Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG dokumenterer at inntektene selskapa har hatt i Norge kjem frå sal eller forbruk av varer, tenester eller andre ytingar, og ikkje frå verving av andre til systemet. Les heile…
Les heile saka

Fleire søkjer momskompensasjon

Fristen for frivillige lag og organisasjonar for å søkje om kompensasjon for kostnader til meirverdiavgift gjekk ut 1. september.
Les heile saka