Olav Thon har i dag oppretta ein stiftelse: Olav Thon Stiftelsen. Det går fram av ei pressemelding frå Olav Thon, der det vidare står:

“Stiftelsens formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og dets underliggende virksomheter langs de hovedlinjer som Olav Thon har lagt til grunn for sin forretningsdrift, samt utdele midler til allmennyttige formål.

Flott med samfunnsengasjement

– Det er flott at Olav Thon gjennom dette held fram sitt samfunnsengasjement. Det viser at Thon har tillit til at stiftelsesforma er godt eigna både til å forvalte eigarposisjonen i Olav Thon gruppen og til å sikre at delar av overskotet går til almennyttige formål, seier direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Atle Hamar.

– Dette stadfestar vårt inntrykk av at det generelt er auka tillit til stiftelsesforma i Norge, og at stiftelsar er godt eigna som langsiktige eigarar av store foretak. Dette er meir vanleg i Danmark og det vil bli interessant å sjå om dette også er ein trend som vi etterkvart vil sjå meir av i Norge, seier Hamar.

Stiftelsen kan støtte følgjande formål:

  • Formål innan det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde.
  • Fremme av fremragande entreprenørskap i Norge.
  • Allmennyttige formål i dei lokalsamfunn der Olav Thon Gruppen driv verksemd.
  • Erverv/oppføring av fast eigedom til bruk i allmennyttige formål.

Stiftelsens samla eigenkapital er 25,4 milliardar kroner, som er etablert ved gåve frå Olav Thon, beståande av samtlege aksjar i Olav Thon Gruppen AS.

Grunntankar for stiftelsen

Olav Thon gir i pressemeldinga utrykk for m.a. følgjande grunntankar for stiftelsen:

“Det er viktig for meg at Olav Thon Gruppen forvaltes best mulig i fremtiden, slik at virksomheten gir sikre arbeidsplasser for alle ansatte, og samtidig kan virke for de allmennyttige formål som jeg ønsker å støtte og for samfunnet for øvrig. Jeg har besluttet å opprette “Olav Thon Stiftelsen” for dette formål. Stiftelsen får tilført samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS, som er konsern-spiss i Olav Thon Gruppen. Aksjene vil utgjøre stiftelsens egenkapital og er verdsatt til vel 25 milliarder kroner.  De senere år har jeg tenkt mye på denne saken. Min konklusjon er at det å sikre en fortsatt samlet utvikling av Olav Thon Gruppen, samtidig som deler av det resultat virksomheten skaper utdeles til ulike allmennyttige formål, er det beste samfunnsbyggende bidrag jeg kan gi.”

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen driv eigedomsutvikling, hotelldrift, industri og varehandel. I gruppa inngår m.a. 72 prosent eigardel i Norges største børsnoterte eigedomsselskap, Olav Thon Eiendomsselskap ASA, og ein av landets leiande hotellkjeder, Thon Hotels. Konsernet sysselset over 3000 årsverk. Omsetninga utgjorde i 2012 ca. åtte milliardar kroner, og resultat før skatt var ca. 1,5 milliardar kroner. Olav Thon Gruppen har ei solid finansiell stilling.

Stiftelsens styre: Olav Thon (leder), Tron Harald Bjerke (nestleder), Sissel Berdal Haga, Thore Liverød, Ole-Christian Hallerud, Arne Blikstad Sperre, Dag Tangevald-Jensen, Morten Thorvaldsen (varamedlem), Lars Løseth (varamedlem).”

Les også: