Aktuelt

Trude Felde er ny president i IAGR

Seniorrådgjevar i Lotteritilsynet, Trude Felde, er vald til ny president i IAGR. Dette skjedde under IAGR-konferansen i København i går.
Les heile saka

Internasjonal bekymring over uklare skilje mellom dataspel og pengespel

Lotteritilsynet har saman med 15 andre internasjonale pengespelmyndigheiter signert ei erklæring for å uttrykke vår felles bekymring for uklare skilje mellom pengespel og dataspel. Saman oppfordrar vi dataspelbransjen til å gå i dialog med pengespelmyndigheitene når vi ber om det. Behovet for dialog med datspelbransjen har blitt meir relevant med…
Les heile saka

Over 250 organisasjonar kan miste godkjenninga

Lag og organisasjonar med godkjenning for å halde lotteri og/eller bingo skal levere rekneskapsopplysningar til Lotteritilsynet innan 1. juni kvart år.
Les heile saka

Klage frå Lyoness til behandling i Lotterinemnda

Lyoness har klaga på Lotteritilsynets vedtak. Klagen er sendt over til Lotterinemda for endeleg avgjersle.
Les heile saka

Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2018

Fristen for å søkje om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars. Lotteri- og stiftelsestilsynet fekk i år inn 490 søknader, mot 512 i fjor.
Les heile saka

Kampfiksingseininga inngår samarbeid med GLMS

Lotteritilsynet har inngått ei avtale om å samarbeide med Global Lottery Monitoring Systems (GLMS) mot kampfiksing og manipulering av idrettsresultat.
Les heile saka

Gunn Merete Paulsen blir direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Gunn Merete Paulsen er tilsett som direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ho skal fungere i perioden Atle Hamar er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.
Les heile saka

Utsett iverksetting av vedtak i Lyoness-saka

Lyoness har bedt Lotterinemnda om utsett iverksetting av vedtaket om stans av verksemda i Norge. På bakgrunn av dette gir Lotteritilsynet utsett iverksetting av vedtaket på visse vilkår.
Les heile saka

Staten frikjent i søksmålet frå WorldVentures

Høgsteretts ankeutval finner einstemmig at det ikkje er tilstrekkeleg grunn til å fremme saka for Høgsterett. Borgarting lagmannsrett sin dom av 5. mars 2018 er no rettskraftig.
Les heile saka