Små foretak har ikke lenger plikt til å utarbeide årsberetning. Endringen i regnskapsloven som trådte i kraft 1.januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31.desember 2017 eller senere.

Hva betyr dette for stiftelsene?

Stiftelser som er regnskapspliktige i 2017 kan ved neste regnskapslevering velge om årsberetning skal utarbeides og legges ved regnskapet. Dette gjelder for stiftelser som faller inn under kategorien «små foretak»

Stiftelser faller inn under «små foretak» dersom de, på balansedagen, ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  1. Salgsinntekt: 70 millioner kroner.
  2. Balansesum: 35 millioner kroner.
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Og så er det presiseringer for status på foregående balansedag, og for morselskap.

Les mer i regnskapsloven.

Hvor mange stiftelser vil ha anledning til å velge ikke å utarbeide årsberetning?

For å anslå hvor mange stiftelser denne ordningen vil gjelde for i 2017, må vi ta utgangspunkt i regnskapetåret 2016. Då var det knappe 500 stiftelser med balanseførte verdier på mer enn 35 millioner kroner. Mindre enn 100 hadde salgsinntekter på mer enn 70 millioner kroner, og rundt 200 stiftelser har 50 ansatte eller flere. Omregnet i årsverk er dette tallet helt sikkert lavere.

Til slutt er det kriteriet to av tre; av salgsinntekt, balansesum og årsverk:

  • Mindre enn 100 oppfylte både salgsinntekter og balansesum.
  • Med antall ansatte over 50, og enten salgssum eller inntekter oppfylt ga dette rundt 50 i tillegg.

Dette gir et bruttotall for stiftelser som ikke kan regnes som små foretak på mindre enn 150. Utregningen viser at det er kun en liten brøkdel av stiftelsene i Norge som ikke kan er som små foretak.

Hvordan er praksis i år

I løpet av de første to månedene i 2018 har rundt 130 stiftelser levert 2017-regnskap. Om vi tar en stikkprøve av de 10 siste stiftelsene som leverte regnskap i februar, så ser vi at sju leverte med årsberetning og tre leverte uten. De sju som leverte årsberetning var alle å regne som små foretak.

Les mer om regnskap og revisjon her.