Hvitvaskingsloven skaper utfordringer for oppretter av stiftelse, fordi bank og revisor etterlever sin plikt. Slik kan det løses. 

Stemmen i telefonen forteller at en stiftelse skal opprettes med en viss grunnkapital. Men før stiftelsen er registrert og har fått eget organisasjonsnummer vil ikke banken åpne en konto i stiftelsens navn slik at midlene kan settes inn. Og før dette er gjort vil ikke revisor utstede erklæring om at midlene er stilt selvstendig til rådighet for stiftelsen, noe som er nødvendig for registreringen.

Prosessen stopper opp

Banken etterlever sin plikt, og revisor etterlever sin plikt – og oppretteren av stiftelsen får ikke opprette en stiftelse. Prosessen har stoppet opp.

Denne utfordringen var både i tidligere lov om hvitvasking, og gjelder fremdeles i gjeldende hvitvaskingslov som trådte i kraft 15.oktober 2018. Samfunnet setter opp skjerpede bestemmelser for å motvirke at midler forsøkes brukt som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering.

Høna og egget, catch 22 – et ukjært barn har flere navn. For den som står oppe i det blir det en sirkel som er vanskelig å bryte.

Det finnes løsninger

Stiftelsestilsynet kjenner til utfordringen som noen opprettere av stiftelser opplever. Sammenlignet med antall stiftelser som opprettes hvert år er det få tilfeller. De fleste finner løsninger som revisor og bank kan akseptere, bl.a. klientkonto hos ekstern rådgiver, urådighetserklæring og sperret konto. Det kan være ulike løsninger som det ser ut til at revisor og bank kan leve med.

Stiftelsestilsynet advarte i høring

Stiftelsestilsynet tok opp denne utfordringen i høringsrunden til ny hvitvaskingslov.

Lotteri- og stiftelsestilsynet ber departementet være oppmerksom på problemstillingen knyttet til opprettelse av stiftelser og krav om organisasjonsnummer for å opprette bankkonto, og ber om veiledning i forarbeidene til hvordan stiftelsene og bankene skal opptre. I praksis har stiftelser/revisorer opplevd å få problemer med å oppfylle kravet om at grunnkapitalen skal være stilt til stiftelsens disposisjon for å oppfylle stiftelsesloven § 12 første ledd bokstav c.

Finansdepartementet tok opp hansken:

Departementet anser det nødvendig å gi særlige regler for tilfeller der juridiske personer er under opprettelse. (…) Etter departementets vurdering bør slike presiseringer reguleres i forskrift, og viser til forskriftshjemmelen i lovforslaget § 13 sjette ledd.

Vi er glade for at våre innspill ble hørt. Så avventer vi departementet. Og jeg håper bloggen min kan være til nytte om du møter en slik utfordring.