Lotteri- og stiftelsestilsynets visjon er å verne verdiar. Vi skal vere eit kompetent og objektivt tilsyn som effektivt forvaltar, kontrollerer og fører tilsyn med stiftelsar, lotteri og pengespel i Noreg. Dette skal vi gjere gjennom å vere truverdige, hjelpsame og samhandlande. Visjon, mål og verdiar er forankra i leiinga og i organisasjonen.

Vi vil bli oppfatta som truverdige gjennom

 • å vere ryddige i alt vi kommuniserer
 • å utøve mynde på ein måte som gir tiltru og legitimitet
 • å byggje vedtak på god kunnskap og godt skjøn
 • å ha mest mogleg lik og påliteleg sakshandsaming

Vi vil bli oppfatta som hjelpsame gjennom

 • å ha gode servicemål som møter brukarane sine forventningar
 • å gje korrekt og nok informasjon til rett mottakar så tidleg som råd
 • å vere ei open forvaltning og praktisere meiroffentlegheit
 • å dele kunnskap og kompetanse
 • å utvikle ei god lagånd i avdeling og mellom avdelingar

Vi vil bli oppfatta som samhandlande gjennom

 • gode nettverk, konferansar og møte
 • gode løysingar på nettsidene våre
 • aktiv kunnskapsdeling med andre offentlege etatar og private aktørar
 • å utvikle ein hjelpsam kultur