Lotteritilsynet konkluderte i 2014 at WorldVentures er eit ulovleg pyramidespel. Dette er også slått fast i ein dom frå Oslo tingrett i 2016 og fra Borgarting lagmansrett i 2018. Høgsteretts ankeutval fann også einstemmig at det ikkje var tilstrekkeleg grunn til å fremme saka for Høgsterett. Selskapet har stansa si verksemd i Norge.

Dommane frå tingretten, lagmansretten og avgjersla til Høgsteretts ankeutval finn du her.

For meir informasjon om korrespondansen mellom Lotteritilsynet og selskapet viser vi til vår postjournal.

Tilbake til test

Les meir om pyramidespel.