I Norge er det forbode å opprette, drive og delta i pyramidespel og andre pyramideliknande omsetningssystem.

For at eit selskap skal reknast som eit ulovleg pyramidespel må fire vilkår i lotterilova oppfyllast:

  • selskapet må ha ein pyramidestruktur
  • du må betale for å delta
  • du må tene pengar på å verve andre deltakarar
  • meir enn halvparten av inntektene må kome frå verving.

Start test