Du fekk {quiz_score} av 9 moglege poeng

Dette må de rette opp


Takk for at du tok styretesten. Vi håper han er eit nyttig verktøy for å få oversikt over status og kva forbetringar de må gjere i måten styret organiserer arbeidet sitt på. Vi håper òg at rettleiinga hjelper dykk med å finne eigna løysingar for stiftelsen og sette i verk tiltak for å gjere noko med eventuelle manglar og forbetringsområde.

Sjølv om krava er felles for alle, gir stiftelseslova styret høve til å velje dei løysingane som eignar seg for og er tilpassa til den enkelte stiftelsen. I små stiftelsar vil det dermed ikkje vere behov for omfattande rutinar og planar, men meir enkel dokumentasjon. Styret bør behandle aktuelle forhold og tiltak som saker på stiftelsens styremøte og dokumentere dette.

Viss de treng ytterlegere rettleiing om krav og tema i testen, finn du informasjon på våre temasider.