Dersom organisasjonen har eit bygg, anlegg eller eigedom som skal leigast ut, skal organisasjonen gjere frådrag for kostnader knytta til utleige og utleigeobjektet. Frådraget kan bereknast på fleire måtar, for eksempel på bakgrunn av størrelsen på det utleigde arealet eller tal utleigedagar.

Hvis du leiger ut til andre ledd eller aksjeselskap i same organisasjon som kjem innanfor målgruppa for ordninga, treng du ikkje å gjere frådrag.

Medlemmar og tilsette er ikkje eit ledd i same organisasjon, og det skal difor gjerast frådrag for utleigekostnader knytt til desse.

Nokre eksempel:

  • Ein frivillig organisasjon eig eit bygg, der eine halvdelen blir benytta av organisasjonen sjølv og den andre leigd ut til ein ekstern organisasjon. Den frivillige organisasjonen dekker alle kostnader til drift- og vedlikehald av sjølve bygget. I dette tilfellet skal halvparten av alle drifts- og vedlikehaldskostnader knytt til bygget trekkast ut av søknadsgrunnlaget.
  • Eit grendalag leiger ut grendahuset til konfirmasjoner, bryllaup og andre tilstelningar. Grendalaget må gjere frådrag for kostnader knytt til dei utleigde lokala. De kan bruke skjønn i vurderinga, men husk å ta omsyn til vedlikehaldskostnader, straum, kommunale avgifter, reinhald osv.
  • Mat og liknande som har blitt servert eller seld, er ikkje ein del av utleiga. Desse kostnadane er kompensasjonsberettiga.