Gjeld for organisasjonar som hadde automatinntekter i 2001

Humanitære eller samfunnsnyttige organisasjonar kan søkje om tilskot frå Norsk Tippings overskot dersom

  • dei hadde inntekter frå gevinstautomatar i 2001
  • dei samtidig er godkjend som lotteriverdig organisasjon i Lotteriregisteret pr. 1. januar 2018.

Ny forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, vart gjort gjeldande frå 7. mai 2018. Frå same tidspunkt vart forskrift av 12. juni 2009 nr. 640 oppheva. Merk at §11 i den nye forskrifta gjeld til og med 31. desember 2018.

Unntak

Organisasjonar som er knytt til Røde Kors, Redningsselskapet, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Norges Blindeforbund, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norsk Folkehjelp eller Nasjonalforeningen for folkehelsen, har ikkje rett til å søke. Desse hovedorganisasjonane får som ein overgangsordning i 2018 fordelt ein viss del av tilskotssbeløpet, jf. forskriften §11.

Søknad

Søknadsfristen var 1. juni 2018.

Utbetaling skjer normalt i desember.

Tildeling siste åra