Reglane for momskompensasjon er fastsett i forskrift om meirverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner vedteke av Kulturdepartementet.

Kompensasjon du ikkje har krav på, eller for mykje utbetalt kompensasjon, vil bli kravd tilbakebetalt i samsvar med forskrifta. Momskompensasjon som er tildelt konkurransevridande verksemd, kan krevjast tilbake i inntil 10 år i samsvar med EØS-avtalen.

I tillegg til forskrifta har Kulturdepartementet laga to skriv som utdjupar korleis forskrifta skal tolkast på nokre område:

Rettleiingar og hjelpetekstar

Nedanfor finn du samla oversikt over rettleiingar og hjelpetekstar (desse er også lenka til i artiklane).

1. Avgrensingar i samsvar med forskrifta §6:

2. Frådrag i samsvar med forskrifta §7 – (forenkla modell)

3. Kostnader utan rett til kompensasjon i samsvar med forskrifta §8 – (dokumentert modell)

4. Diverse hjelpetekstar