Overgangsordning Norsk Tipping gjeld for organisasjonar
som ikkje hadde automatinntekter i 2001

Overgangsordning Norsk Tipping gjeld for samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar som ikkje hadde automatinntekter i 2001. Ordninga vart gjort gjeldande frå juni 2014. Organisasjonar som fyller vilkåra kan søkje om tilskot frå disse midlane, som kjem frå deler av speleoverskotet til Norsk Tipping.

Overgangsordning fram til 2018

Dette er ei overgangsordning som gjeld frå 2014 til og med 2017. Nye reglar for permanent ordning vil bli sendt på høyring sommaren 2017. I følgje § 6a i forskrifta gjeld ordninga organisasjonar som ikkje hadde automatinntekter i 2001. Her går det også fram kva andre kriterie som avgjer om ein organisasjon har rett til tilskot etter denne ordninga.  § 6b i forskrifta viser korleis tilskotet til dei som oppfyller kriteria i § 6a vert berekna.
Les meir i pressemelding frå Kulturdepartementet (mai 2014).

Søknad

OBS: Søknadsfristen gjekk ut 1. september 2017.

Tilgang til søknadsskjema er derfor stengt.

Søkjer de om momskompensasjon i 2017?

Organisasjonar som har søkt eller kjem til å søkje om momskompensasjon for frivillige organisasjonar i 2017 (søknad gjeld for mva-kostnader i 2016) treng ikkje sende vedlegg på nytt, men berre fylle ut søknadsskjema. Organisasjonar som ikkje skal søkje om mva-kompensasjon i 2017, og som fyller vilkåra for denne ordninga må legge ved søknaden godkjend og signert årsmelding, rekneskap og revisjonsmelding.
I tillegg må de legge ved utfylt eigenerklæring om frivillig verksemd.

Lenker til meir informasjon

Spørsmål?

Ta kontakt:  postmottak@lottstift.no , eller telf. 57 82 80 00.

Send søknad til Lotteritilsynet.