Tilbydere av pengespill som krever tillatelse skal gjøre en risikovurdering av eget pengespilltilbud for å sikre ansvarlige og trygge pengespill. De skal også ha rutiner som viser hvordan de skal følge kravene for pengespill.

Den nye pengespilloven gjelder for alle typer pengespillvirksomhet som krever tillatelse. Det betyr at kravet gjelder for alle pengespilltilbydere, men i ulikt omfang og avhengig av risiko for at pengespillet kan gi spilleproblemer.

Hva forventes at en risikovurdering skal inneholde?

Alle pengespilltilbydere som tilbyr spill som krever tillatelse, må kartlegge og beskrive risiko for

  • problematisk spilleatferd
  • kriminalitet
  • at pengespillene ikke gjennomføres på en redelig måte

Risikovurderingen skal kartlegge behovet for tiltak risikoreduserende tiltak som skal forebygge, oppdage og reagere mot problematisk spilleadferd, kriminalitet og uredelig gjennomføring av pengespill.

Risikovurderingen skal tilpasses pengespilltilbudet. Dette innebærer at vurderingen vil ha ulikt omfang avhengig av hvilket pengespilltilbud og hvilken tilbyder det er snakk om. I mange tilfeller er det medhjelperen som gjennomfører risikokartleggingen dersom de også er ansvarlig for gjennomføring av pengespillet.

Lotteritilsynet kan når som helst be om å få presentert eller tilsendt risikovurderingen. Det kan for eksempel være i forbindelse med søknad om tillatelse eller ved tilsyn. Den skal oppdateres jevnlig, minimum en gang i året.

Hva skal en internkontroll inneholde?

Internkontroll skal gi virksomheten rutiner for å kontrollere at de følger lov, forskrift, tillatelse og eventuelle spilleregler. Tilbyderne skal i tillegg etablere rutiner for å sikre at de gjennomfører de risikoreduserende tiltakene som er kartlagt. Det betyr at pengespilltilbyderen må:

  • Etablere et overordnet kvalitetssystem med rutiner som viser hvordan de skal etterleve kravene som følger av lov, forskrift og spilleregler på pengespillfeltet.
  • Rutinene skal dokumenteres og oppdateres når det er nødvendig. Kvalitetssystemet med rutiner tilpasses virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse.
  • Det skal være en egen rutine som beskriver hvordan eventuelle risikoreduserende tiltak gjennomføres.

Lotteritilsynet vil i løpet av første kvartal 2023 komme tilbake med mer informasjon og veiledning om hvordan risikovurderingen og internkontrollen kan gjennomføres og etableres.