Hovedillustrasjon som illustrer de tre områdene pengespill, frivillighet og stiftelser

Om Lotteri- og stiftelsestilsynet

Samfunnsoppdraget vårt er å sikre ansvarlege pengespel, ei sterk frivilligheit og trygge stiftelsar.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet er eit statleg organ med to fagtilsyn. Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet har felles direktør og stabsfunksjonar. 

Vi er underlagt Kulturdepartementet, og dei gir rammene for arbeidet vårt gjennom eit tildelingsbrev vi får kvart år.

Tildelingsbrevet for 2023 kan du lese her (pdf).  

Lotteritilsynet 

Lotteritilsynet blei oppretta 1. januar 2001, og har i dag to avdelingar.

Avdelinga for pengespel jobbar i hovudsak med:  

 • Tilsyn med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. 
 • Tilsyn med ulovlege pengespel. 
 • Tilsyn med spelmarknaden etter kvitvaskingslova. 
 • Arbeid mot kampfiksing. 
 • Kontroll av bingosektoren og godkjenning av entreprenørar. 
 • Lotteriløyver og rekneskapskontroll.  
 • Regelverksarbeid, utgreiing og statistikk. 

Avdelinga for frivilligheitsstøtte jobbar i hovudsak med:  

 • Fordeling av momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar, både den generelle ordninga og den som gjeld idrettsanlegg. 
 • Fordeling av delar av overskotet til Norsk Tipping.  
 • Krisepakkar og tilskotsordningar til frivilligheita i samband med covid- 19.  
 • Tilsyn med grasrotmottakarar. 
 • Regelverksarbeid, utgreiing og statistikk.  

Stiftelsestilsynet 

Stiftelsestilsynet blei oppretta 1. januar 2005, og tok over ansvaret for stiftelsar som Fylkesmannen hadde tidlegare.  

Stiftelsestilsynet jobbar i hovudsak med:  

 • Tilsyn og kontroll med norske stiftelsar. 
 • Å behandle søknadar om å opprette, endre eller avvikle stiftelsar. 
 • Regelverksarbeid, utgreiing og statistikk.  
 • Nokre andre avgrensa område, som gjeld dekningslova, arvelova og samvirkelova

Stabsfunksjonar 

Vi har fire stabsfunksjonar: Kommunikasjon og strategi, økonomi og verksemdstyring, IT og dokumenthandtering og organisasjon og personale.