Lotteri for organisasjonar med internasjonal aktivitet

Tre aktørar har løyve til å ha lotteri med årleg omsetning på inntil 300 millionar kroner:

  • Norges Røde Kors med entreprenør Norsk Pantelotteri AS
  • Stiftelsen WWF Verdens Naturfond og SOS-Barnebyer Norge Stiftelsen, med entreprenør Novamedia Norsk Postkodelotteri AS
  • Right to Play med entreprenør FotoLotto AS (SnapChance)

Krav til desse lotteria

Organisasjonen må ha internasjonal aktivitet som utgjer minst 50  prosent av organisasjonen sine samla rekneskapsførte driftskostnader. I tillegg må organisasjonen ha minst 20 millionar kroner årleg i rekneskapsførte driftskostnader for sin internasjonale aktivitet.

  • Lotteriet skal ikkje ha risiko for å utvikle speleproblem.
  • Minst 50 prosent av lotteriets omsetning etter frådrag for gevinstar, skal gå til den eller dei organisasjonane som har fått det konkrete løyvet.
  • Entreprenøren som driftar lotteriet må stille tilfredsstillande sikkerheit for gevinstar, ha tilfredsstillande eigenkapital og vise til ei rein revisjonsberetning.
  • Entreprenøren må også gjennom godkjenning frå eit autorisert testinstitutt i EØS-området kunne dokumentere at lotteriet er sikra mot misbruk og manipulasjon.

Desse lotteria må tilfredsstille visse tekniske krav, og elles vere i samsvar med vilkåra som er stilt i § 7 i Lotteriforskrifta.

Technical requirement in English.

Fem aktørar fekk løyve i 2017

Det var fem aktørar som fekk slikt løyve i 2017, men løyva til desse aktørane er seinare sletta:

  • Unicef-komiteen i Norge med entreprenør Lottovate Limited.
  • Regnskogfondet, Caritas Norge og Utviklingsfondet med entreprenør Norsk Underholdningsspill AS.