Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren

Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere til at publikumsarrangement av nasjonal verdi innenfor idrettsfeltet blir gjennomført, men ordningen gjelder også arrangementer som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Ordningen gjelder for arrangement som er planlagt arrangert i Norge i perioden 1. januar til og med 31. oktober 2021. Les forskriften her.

Spørsmål og svar om ordningen leser du her.

Idrettsarrangement som er omfattet av ordningen

Publikumsarrangement på nasjonalt nivå:

  • Seriespill i øverste divisjon i lagidretter for senior (kvinner og menn), samt i nest øverste divisjon i fotball for menn (OBOS-ligaen).
  • Norgesmesterskap for senior i alle idretter (kvinner og menn).

Internasjonale arrangement på seniornivå:

  • Europa- og verdensmesterskap.
  • Europa- og verdenscup, og arrangement av lignende status.
  • Landskamper.

Søknadsfristen er 15. november 2021.

Det kan søkes om

  • tilskudd til å dekke merkostnader knyttet til arrangementet, som følge av restriksjoner eller råd gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid- 19-utbruddet.
  • mindreinntekter fra arrangement. Det vil si differansen mellom budsjetterte arrangementsinntekter og faktiske arrangementsinntekter. Fra dette beløpet skal det trekkes fra bortfalte kostnader, kompensasjon mottatt gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til covid- 19, og inntektstap og kostnader dekket av organisasjonens forsikringsordninger eller avtaler mv. Dere skal sannsynliggjøre mindreinntekter ved å vise til regnskap fra tidligere, sammenlignbare arrangement dere har hatt.

Dersom dere oppfyller vilkårene, kan dere få tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet er blitt avlyst vil dere kunne få tilskudd på 50 prosent av godkjent søknadsbeløp.

Organisasjoner kan ikke motta samlet støtte på over 18 millioner kroner fra denne og/eller andre covid- 19- ordninger.

Ordningen omfatter ikke

  • sponsor- og reklameinntekter
  • pengegaver

Dere kan ikke motta mer støtte fra denne ordningen enn dere har tapt på grunn av covid- 19. Dere kan ikke sitte igjen med et overskudd på mer enn 70 prosent av overskuddet fra tilsvarende, tidligere arrangementer.

Søker eller søkers eier må

  • være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Organisasjoner som er under konkursbehandling, kan ikke søke om eller motta tilskudd.

Se søkerliste og utbetalinger

Vi legger ut oppdatert søkerliste hver uke. Last ned søkerliste per 13. september.

I andre utbetaling 9.september er det betalt ut 32,2 millioner kroner. 28 søknader er innvilget, til 17 organisasjoner. Utbetalingen omfatter 28 arrangement. Til sammen er det utbetalt 61,5 millioner kroner i ordningen.

Last ned oversikt over andre utbetaling.

Du kan også søke på ulike tildelinger på denne siden.