Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren

Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere til at publikumsarrangement av nasjonal verdi innenfor idrettsfeltet blir gjennomført, men ordningen gjelder også arrangementer som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Søknadsfristen var 15. november 2021.

Ordningen forlenges ut året

Regjeringen annonserte i september at ordningen vil forlenges ut året, med forbehold om at det blir godkjent i ESA, som er EFTAs overvåkingsorgan.

ESA har nå godkjent at ordningen blir forlenget ut året. Vi legger ut mer informasjon så snart vi åpner for søknader.

Se søkerliste og utbetalinger

Her kan du laste ned en oversikt over alle søkere.

I femte utbetaling 22. november er det betalt ut 46,7 millioner kroner. 36 søknader er innvilget, og utbetalingen omfatter 165 arrangementer. Til sammen er det utbetalt 159 millioner kroner i ordningen.

Her kan du se en oversikt over utbetalinger til nå.

Du kan også søke på ulike tildelinger på denne siden.

Om ordningen

Ordningen gjaldt for arrangement som var planlagt arrangert i Norge i perioden 1. januar til og med 31. oktober 2021. 

Arrangementer i perioden 25. september – 31. oktober kunne gjennomføres som normalt da det ikke lenger var nasjonale smittevernrestriksjoner. Dere kan likevel søke om tilskudd dersom dere kan dokumentere at arrangement i denne perioden ble avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner eller råd fra myndighetene før gjenåpningen den 25. september eller nye offentlige restriksjoner.  

Les forskriften her.

OBS! Forskriften er merket som opphevet i lovdata, da regelverket gjelder til og med 31. oktober. Forskriften gjelder likevel som grunnlag for søknadene ut oktober med søknadsfrist 15. november.

Idrettsarrangement som er omfattet av ordningen

Publikumsarrangement på nasjonalt nivå:

  • Seriespill i øverste divisjon i lagidretter for senior (kvinner og menn), samt i nest øverste divisjon i fotball for menn (OBOS-ligaen).
  • Norgesmesterskap for senior i alle idretter (kvinner og menn).

Internasjonale arrangement på seniornivå:

  • Europa- og verdensmesterskap.
  • Europa- og verdenscup, og arrangement av lignende status.
  • Landskamper.

Søknadsfristen var 15. november 2021 og lenke til søknadsskjema er tatt vekk.

Det kan søkes om

  • tilskudd til å dekke merkostnader knyttet til arrangementet, som følge av restriksjoner eller råd gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid- 19-utbruddet.
  • mindreinntekter fra arrangement. Det vil si differansen mellom budsjetterte arrangementsinntekter og faktiske arrangementsinntekter. Fra dette beløpet skal det trekkes fra bortfalte kostnader, kompensasjon mottatt gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til covid- 19, og inntektstap og kostnader dekket av organisasjonens forsikringsordninger eller avtaler mv. Dere skal sannsynliggjøre mindreinntekter ved å vise til regnskap fra tidligere, sammenlignbare arrangement dere har hatt.

Dersom dere oppfyller vilkårene, kan dere få tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet er blitt avlyst vil dere kunne få tilskudd på 50 prosent av godkjent søknadsbeløp.

Organisasjoner kan ikke motta samlet støtte på over 18 millioner kroner fra denne og/eller andre covid- 19- ordninger.

Ordningen omfatter ikke

  • sponsor- og reklameinntekter
  • pengegaver

Dere kan ikke motta mer støtte fra denne ordningen enn dere har tapt på grunn av covid- 19. Dere kan ikke sitte igjen med et overskudd på mer enn 70 prosent av overskuddet fra tilsvarende, tidligere arrangementer.

Søker eller søkers eier må

  • være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Organisasjoner som er under konkursbehandling, kan ikke søke om eller motta tilskudd.