Søknadsfristen var 20. april 2022.

Nøkkeltall finner du her.

Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere til at publikumsarrangement av nasjonal verdi innenfor idrettsfeltet blir gjennomført, men ordningen gjelder også arrangementer som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Denne ordningen gjelder for arrangement som er planlagt arrangert i Norge i perioden 1. januar til 31. mars 2022.

Med virkning fra 2. februar ble det innført flere lettelser i de nasjonale restriksjonene, samtidig som det ble signalisert at de siste nasjonale restriksjonene ville bli opphevet innen to uker. De siste restriksjonene knyttet til arrangementer og aktiviteter ble opphevet med virkning fra 12. februar.

Følgende gjelder

Vilkåret om at avlysing eller nedskalering må ha skjedd som følge av råd eller pålegg gitt av myndighetene blir vurdert som oppfylt ut hele februar 2022.

Så lenge det ikke kommer nye nasjonale restriksjoner er det bare følgende som kan gi grunnlag for tilskudd for arrangement/aktivitet i perioden 1. mars – 31. mars:

 • Dersom det er lokale restriksjoner på arrangementsstedet på det aktuelle tidspunktet.
 • Så lenge isolasjon av smittede opprettholdes som en anbefaling, vil avlysning/nedskalering av arrangement/aktivitet som følge av isolasjon av smittede utøvere, personell og lignende være støtteberettiget.

Søknadsfristen var 20. april 2022.

Les forskriften her.

Idrettsarrangement som er omfattet av ordningen

Publikumsarrangement på nasjonalt nivå:

 • Seriespill i øverste divisjon i lagidretter for senior (kvinner og menn), samt i nest øverste divisjon i fotball for menn (OBOS-ligaen).
 • Norgesmesterskap for senior i alle idretter (kvinner og menn).

Internasjonale arrangement på seniornivå:

 • Europa- og verdensmesterskap.
 • Europa- og verdenscup, og arrangement av lignende status.
 • Landskamper.

Det kan søkes om

 • tilskudd til å dekke merkostnader knyttet til arrangementet, som følge av restriksjoner eller råd gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid- 19-utbruddet.
 • mindreinntekter fra arrangement. Det vil si differansen mellom budsjetterte arrangementsinntekter og faktiske arrangementsinntekter. Fra dette beløpet skal det trekkes fra bortfalte kostnader, kompensasjon mottatt gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til covid- 19, og inntektstap og kostnader dekket av organisasjonens forsikringsordninger eller avtaler mv. Dere skal sannsynliggjøre mindreinntekter ved å vise til regnskap fra tidligere, sammenlignbare arrangement dere har hatt.

Dersom dere oppfyller vilkårene, kan dere få tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet.

Organisasjoner kan ikke motta samlet støtte på over 23 millioner kroner fra denne og/eller andre covid- 19- ordninger.

Les ofte stilte spørsmål og svar om denne tilskuddsordningen.

Ordningen omfatter ikke

 • sponsor- og reklameinntekter
 • pengegaver

Dere kan ikke motta mer støtte fra denne ordningen enn dere har tapt på grunn av covid- 19. Dere kan ikke sitte igjen med et overskudd på mer enn 70 prosent av overskuddet fra tilsvarende, tidligere arrangementer.

Søker eller søkers eier må

 • være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Organisasjoner som er under konkursbehandling, kan ikke søke om eller motta tilskudd.