Du kan klage på enkeltvedtak gjort av Stiftelsestilsynet. Dersom du vil klage, må du sende klagen til Stiftelsestilsynet innen tre uker etter at du mottok vedtaket. Stiftelsestilsynet vil vurdere saken på nytt når vi får klagen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800, 6805 Førde
Telefon:  57 82 80 00,  Faks: 57 82 80 80
E-post: postmottak@lottstift.no

Stiftelsesklagenemnda

Dersom Stiftelsestilsynet ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, vil vi sende klagen videre til Stiftelsesklagenemnda som fra 1. juli 2015 er ny klageinstans (jf. Stiftelsesloven §7a).

Stiftelsestilsynet har ikke oppdatert informasjon om saksbehandlingstid og når vedtak vil foreligge for klagesaker som er sendt til Stiftelsesklagenemnda. Spørsmål om saksbehandling i klagesaker må rettes til Klagenemndssekretariatet.

Rett til innsyn

Vær oppmerksom på at partene etter forvaltningsloven har rett til innsyn i saken. Hvis gjennomføring av vedtaket kan være til skade for parten, kan du be om å få utsatt iverksetting av vedtaket til klagesaken er endelig avgjort. Merk også at du kan få tilkjent saksomkostninger etter forvaltningsloven.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om klager på vedtak i stiftelsessaker.