For at en oppretterkommune skal oppheve en kommunal boligstiftelse etter reglene i stiftelsesloven kapittel 6 A, må disse vilkårene være oppfylte:

  • Stiftelsen har til formål å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta interessene sine på boligmarkedet og derfor trenger bistand til å skaffe eller beholde egnet bolig (stiftelsesloven § 55a).
  • Stiftelsen er opprettet av en eller flere kommuner (stiftelsesloven § 55b).

Ved oppheving av boligstiftelser etter kapittel 6A gjelder ikke de ordinære reglene for opphevelse (kapittel 6 i stiftelsesloven). Reglene i kapittel 6A er midlertidige, og gjelder i perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2028.

Dersom stiftelsen er opprettet av flere kommuner, må samtlige kommuner vedta å oppheve den (§ 55b).

Dersom oppretterkommunen ikke eksisterer lenger, er det kommunen eller kommunene som dekker arealet til den opprinnelige oppretterkommunen som kan gjøre vedtak om opphevelse (§ 55b).

Vedtak om å oppheve stiftelsen skal sendes til Stiftelsesregisteret uten ugrunnet opphold, og dere skal legge ved rapport, vedlegg til rapporten og uttalelser fra styret og ansatte i stiftelsen (jf. § 55c).

Kommunen skal sørge for at alle stiftelsens kreditorer med kjent adresse varsles om opphevelsen, så langt det er mulig.

Hvordan skal kommunen behandle saken om opphevelse av boligstiftelsen?

Før dere vedtar å oppheve stiftelsen må kommunen utarbeide en rapport (§ 55c).

Det er et minstekrav at den inneholder:

  • Hvordan kommunen planlegger å bruke eiendelene i stiftelsen.
  • Konsekvenser for stiftelsens kreditorer.
  • Konsekvenser for ansatte i stiftelsen.
  • Hvordan stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal overføres til kommunen.
  • Plan for gjennomføring av opphevelsen.
  • Fordeling av stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser dersom stiftelsen er opprettet av to eller flere kommuner, eller dersom kommunen ikke eksisterer lenger.

Styret og ansatte i stiftelsen skal få mulighet til å uttale seg om rapporten med vedlegg, og fristen for å uttale seg skal være minst fire uker.

En uttalelse fra styret i stiftelsen skal inngå i saksdokumentene ved den videre behandlingen i kommunen. Det samme gjelder uttalelser fra de ansatte eller representanter for de ansatte.

Innsending til Stiftelsestilsynet

Når saken er ferdigbehandlet i kommunen må dere sende dokumentene til oss. Skjemaløsningen som finnes for oppheving av stiftelser i samordnet registermelding er tilpasset de ordinære reglene for oppheving etter stiftelsesloven kapittel 6, og kan ikke brukes for denne sakstypen. Dere må derfor sende dokumentene til oss per e-post eller per post:

E-post: postmottak@lottstift.no.

Postadresse: Lotteri- og stiftelsestilsynet, postboks 800, 6805 Førde.

Stiftelsestilsynets behandling

Stiftelsestilsynet skal gjennomføre kontroll av melding om opphevelse, jf. stiftelsesloven § 55 d. Når vi får melding om vedtaket, skal vi prøve om det er i samsvar med §§ 55a til 55c, før vi registrerer det i Stiftelsesregisteret. Dersom vi kommer frem til at vedtaket ikke er i samsvar med reglene, skal vi nekte å registrere vedtaket.

Virkningen av Stiftelsestilsynets vedtak om å registrere opphevelsen i Stiftelsesregisteret

Det er Stiftelsestilsynets vedtak om å registrere opphevelsen som gjør at den trer i kraft, jf. § 55 e:

Når vedtaket om opphevelse er registrert i Stiftelsesregisteret er stiftelsen opphevet, stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført til kommunen og andre virkninger som er bestemt i rapporten trer i kraft.  

På lovdata.no finner dere hele lovteksten.