I løpet av den siste tiden har Stiftelsestilsynet varslet at vi vurderer å avsette styremedlemmer i flere stiftelser.

Felles for alle disse sakene er at vi har sett grove mangler ved styrets saksbehandling når viktige beslutninger er tatt.

Stiftelsestilsynets samfunnsoppdrag er å gi trygghet og tillit til stiftelsesformen. Dette gjør vi gjennom en legalitetskontroll. En legalitetskontroll (lovlighetskontroll) innebærer at vi fører tilsyn med at stiftelsen ikke bryter klare plikter i loven, men også at vi undersøker om beslutningsprosessene i stiftelsene er forsvarlige.

Vår oppgave er å sjekke at styret ikke går ut over det som er bestemt i vedtektene og kontrollere styrets saksbehandling. Vi ser på om styret faktisk gjorde en vurdering der de vektet relevante hensyn.

I flere saker ser vi at vurderingene og dokumentasjonen har så store svakheter, at det er vanskelig å kontrollere at alt har gått riktig for seg. Styrets disposisjoner skaper i slike tilfeller ikke tillit.

Verne tilliten er helt sentralt

I en stiftelse er det formålet som eier midlene. Styremedlemmer forvalter midlene på vegne av formålet. Det er derfor ekstra viktig at både formålet og samfunnet har tillit til styret. Denne tilliten vernes i dag på flere måter. Den vernes gjennom stiftelsesloven som pålegger styret en rekke plikter og saksbehandlingsregler. Dette skal sikre gode beslutninger etter en forsvarlig saksbehandling, som lar seg dokumentere. Tilliten vernes også gjennom kontroll- og tilsynstiltak:

  • Regnskapsplikt
  • Revisjon
  • Stiftelsestilsynet kontrollerer at styret følger vedtekter og stiftelsesloven

Tilliten er også vernet gjennom egne regler i straffeloven §§ 390 og 391 om økonomisk utroskap. Styremedlemmer kan straffes for handlinger som ikke ville ikke vært straffbare om de handlet med egne midler.

Alvorlige feil kan føre til styreavsettelse

Alvorlige feil ved saksbehandlingen vil ofte kunne være tilstrekkelig for at et styremedlem kan avsettes etter stiftelsesloven § 29. Det er en vesentlig tilsidesettelse av pliktene til et styremedlem. Spørsmålet om et styremedlem skal avsettes vil likevel være mer sammensatt. Styret kan gjøre formelle feil og ellers gjøre en god jobb med å realisere formålet.

Dreier det seg om disposisjoner som er sentrale for stiftelsen (det vil si viktig for formålet), av en viss størrelse, og som er nødvendig å vurdere i etterkant, kan det være nødvendig å få på plass et nytt styre som vurderer saken på nytt. Det nye styret vil  kunne komme til at det var riktig å gjennomføre disposisjonene. Da må det ligge til grunn en forsvarlig vurdering, som lar seg dokumentere og som skaper den nødvendige tilliten.