Mange styremedlemmer må ta stilling til hvordan de skal realisere stiftelsens formål om rabattert husleie til formålsgruppen, samtidig som de opplever at de ikke har tilstrekkelig kapital til nødvendig vedlikehold av boligmassen. Hvilke veivalg skal styret da ta?

Hvem er styremedlemmer i boligstiftelsen?

I Norge er mange boligstiftelser opprettet av en kommune, gjerne med kommunestyret som valgorgan. Selv i disse «kommunale» boligstiftelsene er stiftelsen selveiende med styret som øverste organ. Valgorganet beslutter hvem som skal inngå som styremedlemmer i stiftelsen og bli en del av et styre som har hovedansvaret for at stiftelsens vedtektsfestede formål ivaretas.

Noen styreverv er mer attraktive enn andre. I en veldrevet boligstiftelse er det sannsynligvis attraktivt å være styremedlem, og motsatt der stiftelsen driver med underskudd. Det er ingen fasit på hvem som er styremedlemmer i en «kommunal» boligstiftelse, men vi ser at styremedlemmene som oppnevnes ikke nødvendigvis blir det med bakgrunn i interesse og kompetanse, men som følge av at de er nåværende eller tidligere kommunestyremedlemmer. Den endelige styre-sammensetningen kan også være resultat av en politisk dragkamp.

Styrets arbeidsoppgaver i en boligstiftelse

Styrets oppgave er å forvalte og styre en stiftelse som driver boligutleie. Dette stiller krav til et planverk med styreinstruks og et styre som kan bruke regnskap og budsjetter som styringsinstrument for å kunne bygge reserver for framtidig vedlikehold og fornyelse av boligmassen.

Dersom stiftelsens formål åpner for utdeling i form av rabattert husleie, må utdelingsnivået vurderes opp mot stiftelsens behov for å bevare realverdien av boligmassen. For at realverdien skal bevares, stilles det krav om vedlikeholdsplaner som er utarbeidet på relevant faglig grunnlag samt etterlevelse av disse. Kunnskap om utleieenhetenes markedsmessige utleieverdi og hvordan bygge økonomiske reserver for å møte kostnader til nødvendig vedlikehold er en annen side av dette bildet.

Hva skal styret ha kunnskap om?

Styret må ha nødvendig kompetanse til å sikre forsvarlig forvaltning av eiendomsmassen slik at stiftelsens formål kan realiseres både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Hva som er nødvendig kompetanse vil variere, men kompetanse innen styrearbeid, økonomi, jus, administrasjon, byggfag samt kunnskap om formålsgruppen vil være relevant.

Snuoperasjonen

Hvis du er valgorgan eller styremedlem i en boligstiftelse og tenker at styret i den «kommunale» boligstiftelsen ikke har nødvendig kunnskap og kompetanse, så ta grep for å endre dette!

Styret bør konkretisere, enten i stiftelsens vedtekter eller i egne retningslinjer, hvilken kompetanse det er bruk for i styret. Dette både av hensyn til stiftelsens formål og det enkelte styremedlem. Deretter må det velges personer som innehar denne kompetansen. Så kan det kompetente styret bruke sin kunnskap til å vurdere hvordan de skal ivareta stiftelsens formål, samtidig som det avsettes tilstrekkelig kapital til nødvendig vedlikehold av bygningsmassen i et langsiktig perspektiv.